Tổ chức có thể chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng để tăng vốn quỹ đầu tư bất động sản thì phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Hiện tại, công ty tôi có dự định tăng vốn quỹ đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị các loại hồ sơ liên quan thì tôi phát hiện một số vướng mắc trong trường hợp có một vài nhà đầu tư dùng bất động sản để làm vốn góp. Cho tôi hỏi trong trường hợp vừa nêu thì công ty chúng tôi phải chuẩn bị tài liệu về những nhà đầu tư dùng bất động sản để làm vốn góp trước khi thực hiện việc đăng ký chào bán không?

Khoản 3 Điều 249 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản để tăng vốn quỹ đầu tư bất động sản như sau:

Để tăng vốn quỹ đầu tư bất động sản thì việc đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng trong trường hợp được tổ chức và hoạt động dưới hình thức quỹ đóng bao gồm những giấy tờ gì?
– Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng;

– Dự thảo Điều lệ quỹ theo quy định của Bộ Tài chính;

– Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt theo quy định của Bộ Tài chính;

– Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư thông qua việc chào bán quyền mua chứng chỉ quỹ để tăng vốn cho quỹ, thông qua phương án chào bán chứng chỉ quỹ;

– Biên bản họp và nghị quyết của ban đại diện quỹ thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, thời điểm phát hành, mức giá phát hành cụ thể, tiêu chí xác định và đối tượng chào bán trong trường hợp không phân phối hết số quyền mua chứng chỉ quỹ dự kiến phát hành;

– Báo cáo tài chính năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng.

Để tăng vốn quỹ đầu tư bất động sản thì việc đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng trong trường hợp được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm những tài liệu gì?
– Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

– Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán theo quy định Bộ Tài chính;

– Bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt theo quy định của Bộ Tài chính;

– Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có), các tài liệu quảng cáo, thông tin giới thiệu về quỹ dự kiến chào bán (nếu có);

– Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn, phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thông qua việc niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

– Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, thời điểm phát hành, mức giá phát hành cụ thể, tiêu chí xác định và đối tượng chào bán trong trường hợp không phân phối hết số quyền mua cổ phiếu dự kiến phát hành;

– Báo cáo tài chính năm gần nhất và bảo đảm lợi nhuận của công ty phải là số dương, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký chào bán.

Trong trường hợp có nhà đầu tư góp vốn bằng bất động sản thì hồ sơ đăng ký chào bán để tăng vốn quỹ đầu tư bất động sản bổ sung thêm các tài liệu nào?
– Danh sách nhà đầu tư góp vốn bằng bất động sản; kèm theo quyết định góp tài sản vào quỹ đầu tư bất động sản, cam kết tuân thủ các điều kiện về hạn chế chuyển nhượng chứng chỉ quỹ của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn;

– Các tài liệu về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản của nhà đầu tư góp vốn theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở, pháp luật về đất đai;

– Báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức góp vốn tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng hoặc báo cáo của tổ chức quản lý bất động sản về tình hình khai thác bất động sản góp vốn trong năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập;

– Chứng thư thẩm định giá về bất động sản góp vốn của 02 doanh nghiệp thẩm định giá độc lập;

– Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ thông qua việc chào bán thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn cho quỹ bằng việc nhà đầu tư góp vốn bằng bất động sản, bao gồm: nhà đầu tư, bất động sản góp vốn, giá bất động sản góp vốn;

– Báo cáo kết quả định giá lại của các bất động sản hiện có của quỹ, báo cáo về giá trị tài sản ròng có xác nhận của ngân hàng giám sát tại thời điểm nộp hồ sơ.

Như vậy, trong trường hợp có nhà đầu tư góp vốn bằng bất động sản vào quỹ đầu tư bất động sản của công ty thì khi đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng để tăng vốn quỹ đầu tư bất động sản thì tổ chức buộc phải nộp biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ thông qua việc chào bán thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn cho quỹ bằng việc nhà đầu tư góp vốn bằng bất động sản mà trong đó nêu rõ nhà đầu tư, bất động sản góp vốn, giá bất động sản góp vốn.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com