Tổ chức có dự định chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng lần đầu thì cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký chào bán như thế nào?

Công ty tôi có dự định chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng lần đầu. Tôi muốn hỏi để thực hiện việc chào bán này thì công ty tôi cần phải chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu nào trước khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán?

Chứng chỉ quỹ là gì?
Căn cứ tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 thì khái niệm chứng chỉ quỹ được xem là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản lần đầu ra công chúng bao gồm những gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản lần đầu ra công chúng bao gồm:

– Trường hợp được tổ chức và hoạt động dưới hình thức quỹ đóng:

+ Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng;

+ Dự thảo Điều lệ quỹ theo quy định của Bộ Tài chính;

+ Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt theo quy định của Bộ Tài chính;

+ Hợp đồng nguyên tắc về việc giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Hợp đồng nguyên tắc về việc phân phối chứng chỉ quỹ giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các đại lý phân phối kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ, báo cáo thẩm định cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các hợp đồng nguyên tắc ký với các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có);

+ Danh sách, bản thông tin cá nhân của người điều hành quỹ;

+ Trường hợp quỹ dự kiến không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bổ sung các tài liệu lấy ý kiến nhà đầu tư về bầu các thành viên ban đại diện quỹ, kèm theo bản thông tin cá nhân, lý lịch tư pháp và các nội dung khác lấy ý kiến nhà đầu tư;

+ Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có), các tài liệu quảng cáo, thông tin giới thiệu về quỹ dự kiến chào bán (nếu có).

– Trường hợp được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty đầu tư chứng khoán đại chúng:

+ Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

+ Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán theo quy định Bộ Tài chính;

+ Bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt theo quy định của Bộ Tài chính;

+ Hợp đồng lưu ký, giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Hợp đồng phân phối cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các đại lý phân phối kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ, báo cáo thẩm định cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các hợp đồng nguyên tắc ký với các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có);

+ Danh sách nhân sự dự kiến, người điều hành công ty kèm theo bản thông tin cá nhân và Lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Trường hợp công ty đầu tư chứng khoán dự kiến không tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bổ sung các tài liệu lấy ý kiến nhà đầu tư về: niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán, cơ cấu Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị của công ty và các nội dung khác lấy ý kiến nhà đầu tư;

+ Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có), các tài liệu quảng cáo, thông tin giới thiệu về quỹ dự kiến chào bán (nếu có).

– Danh sách, bản thông tin cá nhân của nhân viên nghiệp vụ và thẻ thẩm định viên về giá;

– Hợp đồng thẩm định giá bất động sản giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ký với doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản theo quy định Luật Giá (nếu có);

– Hợp đồng quản lý bất động sản giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ký với tổ chức quản lý bất động sản (nếu có).

Hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản lần đầu ra công chúng trong trường hợp nhà đầu tư góp vốn bằng bất động sản thì bao gồm những tài liệu nào?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì trường hợp nhà đầu tư góp vốn bằng bất động sản, hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản lần đầu ra công chúng bao gồm những tài liệu được nêu trên và bổ sung thêm các tài liệu sau:

– Danh sách nhà đầu tư góp vốn bằng bất động sản; kèm theo quyết định góp tài sản vào quỹ đầu tư bất động sản, cam kết tuân thủ các điều kiện về hạn chế chuyển nhượng chứng chỉ quỹ của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn;

– Các tài liệu về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản của nhà đầu tư góp vốn theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở, pháp luật về đất đai;

– Báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức góp vốn tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng hoặc báo cáo của tổ chức quản lý bất động sản về tình hình khai thác bất động sản góp vốn trong năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập;

– Chứng thư thẩm định giá về bất động sản góp vốn của 02 doanh nghiệp thẩm định giá độc lập;

– Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư về các nhà đầu góp vốn bằng bất động, giá bất động sản góp vốn.

Như vậy, trên đây là các thành phần hồ sơ mà tổ chức có dự định chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản lần đầu ra công chúng cần chuẩn bị trước khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com