Ý nghĩa quẻ Sơn Hỏa Bí

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 賁亨, 小有攸往.
Dịch âm. – Bí hanh, tiểu lợi hữu du vãng.
Dịch nghĩa. – Quẻ Bí danh, hơi lợi có thửa đi.

GIẢI NGHĨA

Bí là trang sức. Các vật có trang sức mới có thể hanh thông, cho nên nói rằng: “Không gốc không đứng, không có văn vẻ thì không làm được”, có sự thực mà thêm văn sức, thì có thể hanh. Cái đạo văn sức, có thể thêm phần sáng sủa văn vẻ, cho nên hơi lợi về sự tiến lên.

Tranh cổ:


1. Trời mưa nghĩa là mát mẻ và sạch sẽ.
2. Chiếc xe được đẩy đi ý nói lên chức.
3. Buồm căng gió ý nói làm việc được dễ dàng nhờ có sự giúp đỡ bên ngoài.
4. Ông quan mặc triều phục trèo lên thang ý chỉ từng bước thăng quan.

Loại Quẻ: Cát
Tốt cho việc: Công danh sự nghiệp: Thuận lợi hanh thông, làm việc nhỏ mà kết quả lớn.