Ý nghĩa quẻ Phong Địa Quan

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 觀, 盥而不薦, 有孚顒若.
Dịch âm. – Quan, quán nhi bất tiến, hữu phu ngung nhược.
Dịch nghĩa. – Quẻ quan, rửa mà không cứng, có tin, dường cung kính vậy.

GIẢI NGHĨA

觀(Quán) là lấy sự trung chính bảo người, bị người ngửa lên mà trông. Trông xem các vật là quan, làm cái xem cho kẻ dưới là quán. Ông vua trên xem đạo trời, dưới xem tục dân là quan, sửa đức làm chính, bị dân ngửa xem là quán. Gió đi trên đất, đụng khắp muôn loài, là tượng “khắp xem”;

Loại Quẻ: Bình hòa