Ý nghĩa quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Tượng giải


LỜI KINH: 大有元亨.
Dịch âm. – Đại hữu nguyên hanh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Đại hữu cả lớn hanh thông.

GIẢI NGHĨA:

Đại hữu tức là sự “có” cả lớn. Ly ở trên Càn, ấy là lửa ở trên trời, không gì không soi. Nó là quẻ lửa ở trên trời, lửa ở chỗ cao, ánh sáng của nó tới xa, thì dẫu nhiều đến muôn vật cũng không vật nào mà không soi thấy, ấy là cái tượng cả có. Lại nữa, một hào mềm ở ngôi tôn, các hào dương cùng ứng với nó, ở ngôi tôn mà giữ đạo mềm mỏng, tức là kẻ mà người ta theo về, trên dưới ứng nhau, ấy là nghĩa cả có, cả có nghĩa là thịnh cả giàu có. Tức là tài quẻ có thể cả lớn hanh thông. Vì nó cương kiên văn minh, ứng nhau với trời mà làm việc phải thì, cho nên có thể cả lớn hanh thông.

Tranh cổ:


1. Người đàn bà có luồng khí bốc lên từ rốn ý chỉ bầu không khí vui tươi.
2. Một em bé sơ sinh bay lên giữa luồng khí, ý nói có một đôi song sinh.
3. Quan Thái Y có mặt, ý nói lúc đứa bé sinh ra, có mặt thầy thuốc giỏi nhất.
4. Liều thuốc tỏa ánh sáng, có nghĩa là thuốc rất linh nghiệm.
5. Một người đàn bà nhận thuốc, ý nói thuốc có tác dụng tốt cho bà.
6. Trong hình có con chó, ý nói quẻ tốt năm, tháng, ngày, giờ Tuất.

Loại Quẻ: Nguyên Hanh (Đại cát)

Tốt cho việc: Công danh sự nghiệp: Tài lộc, có quý nhân phò tá
Cải vận: Tránh tật ách