Nếu không có quy hoạch chi tiết 1/500 thì có thể chuyển nhượng một phần dự án bất động sản hay không? Hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án cần những gì?

Vì một vài lý do về tài chính mà công ty tôi không thể thực hiện toàn bộ dự án bất động sản của mình. Vì thế công ty tôi muốn thực hiện việc chuyển nhượng một phần dự án của mình cho một bên khác thực hiện. Tuy nhiên chúng tôi lại không có quy hoạch chi tiết 1/500 thì chúng tôi có được phép chuyển nhượng một phần dự án bất động sản này không? Nếu được thì hãy cho tôi biết thêm hồ sơ cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng này gồm những thành phần nào.

Điều kiện để chuyển nhượng một phần dự án bất động sản là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây:

– Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;

– Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

– Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 và khoản 3 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì chủ đầu tư cũng cần phải đáp ứng một số điều kiện, như:

– Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với phần dự án chuyển nhượng.

– Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản phải là:

+ Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

+ Có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng;

+ Kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật;

+ Bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

Việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản phải tuân thủ các nguyên tắc nào?
Dựa vào quy định tại Điều 9 Nghị định 02/2022/NĐ-CP thì nguyên tắc thực hiện chuyển nhượng một phần dự án bất động sản được quy định như sau:

– Việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản được thực hiện khi có đủ điều kiện được nêu trên và được áp dụng trong trường hợp dự án đang triển khai thực hiện theo tiến độ, nội dung dự án đã được phê duyệt.

– Đối với dự án bất động sản quy định dưới đây thì thực hiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đầu tư:

+ Dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020;

+ Dự án bất động sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

– Đối với dự án bất động sản không thuộc diện vừa được đề cập trên thì thực hiện chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Để đề nghị chuyển nhượng một phần dự án bất động sản thì thành phần hồ sơ cần thiết là gì?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 02/2022/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị chuyển nhượng một phần dự án bất động sản bao gồm:

– Đơn đề nghị chuyển nhượng một phần hoặc một phần dự án bất động sản theo mẫu quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP;

– Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án;

– Các giấy tờ (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng, chứng thực khi nộp hồ sơ) về dự án bất động sản chuyển nhượng, bao gồm:

+ Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Quyết định phê duyệt dự án;

+ Quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc bản vẽ tổng mặt bằng;

+ Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng của dự án;

+ Giấy chứng nhận đối với dự án;

+ Báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản tính đến thời điểm chuyển nhượng theo mẫu quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Để nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản thì thành phần hồ sơ cần thiết là gì?
Khoản 2 Điều 10 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định hồ sơ của bên nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản như sau:

– Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án theo mẫu quy định tại Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ chứng minh việc thành lập tổ chức (bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực khi nộp hồ sơ);

– Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính; chứng minh các nguồn vốn huy động (nếu có) theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhận chuyển nhượng thì phải có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính.

Như vậy, nếu không có quy hoạch chi tiết 1/500 thì công ty của anh/chị có thể thay thế bằng quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt. Sau khi đáp ứng đủ điều kiện để chuyển nhượng một phần dự án, anh/chị có thể chuẩn bị các hồ sơ được đề cập trên cho công ty mình để tiến hành việc chuyển nhượng được nhanh chóng nhất có thể.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com