Làm thế nào để xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản? Điều kiện để cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản?

Cho tôi hỏi, doanh nghiệp tôi muốn xác định là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản thì xác định như thế nào?

Kinh doanh bất động sản phải tuân thủ các nguyên tắc gì?
Căn cứ Điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định nguyên tắc kinh doanh bất động sản như sau:

– Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật.

– Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

– Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.

– Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản cần tuân thủ điều kiện gì?
Căn cứ Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định các điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động, bao gồm:

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có các điều kiện sau đây:
a) Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp);
b) Phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), tại sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản) các thông tin về doanh nghiệp (bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật), thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh.
Đối với các thông tin đã công khai quy định tại điểm này mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi;
c) Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.
2. Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên. Khi thực hiện kinh doanh bất động sản thì chủ đầu tư dự án phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
Việc xác định vốn chủ sở hữu quy định tại khoản này được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản?
Căn cứ Công văn 3133/BXD-QLN năm 2022, Bộ xây dựng đã có hướng dẫn về việc xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

– Pháp luật về kinh doanh bất động sản đã có các quy định về nguyên tắc, phạm vi, điều kiện kinh doanh bất động sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể:

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải tuân thủ nguyên tắc kinh doanh bất động sản của Luật Kinh doanh bất động sản 2014; trong đó, tại khoản 4 Điều 4 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã quy định: Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ điều kiện và hình thức kinh doanh bất động sản được quy định tại khoản 1 Điều 10 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 75 của Luật Đầu tư năm 2020), khoản 3 Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Điều 4 của Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

– Về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài, hình thức, đối tượng, phạm vi hoạt động đầu tư, năng lực, điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định trong pháp luật về đầu tư; liên quan đến các nội này đề nghị công ty gửi lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn trả lời theo thẩm quyền.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com