Khi thực hiện môi giới bất động sản thì mức thù lao và hoa hồng môi giới có được do các bên thỏa thuận không?

Cho tôi hỏi khi thực hiện hoạt động môi giới bất động sản thì quy định của pháp luật về mức thù lao và hoa hồng môi giới được xác định như thế nào? Các bên có được tự thỏa thuận với nhau hay không?

Môi giới bất động sản là hoạt động thế nào và phải đáp ứng điều kiện gì?
Theo khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn thực hiện hoạt động môi giới bất động sản phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

– Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Môi giới bất động sản thực hiện những nội dung gì?
Nội dung môi giới bất động sản được thực hiện theo Điều 63 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

“Điều 63. Nội dung môi giới bất động sản
1. Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.
2. Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
3. Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.”

Mức thù lao và hoa hồng trong môi giới bất động sản có được do các bên thỏa thuận không?

– Thù lao môi giới bất động sản được quy định tại Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

+ Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.

+ Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

* Hoa hồng môi giới bất động sản theo Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

– Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Căn cứ các quy định trên, ta thấy mức thù lao và mức hoa hồng trong hoạt động môi giới bất động sản được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên và không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

Doanh nghiệp, cá nhân môi giới bất động sản có quyền và nghĩa vụ như thế nào?
Khi thực hiện hoạt động môi giới bất động sản, doanh nghiệp được hưởng các quyền và có trách nhiệm sau đây:

* Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

– Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này.

– Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

– Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

– Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.

– Các quyền khác trong hợp đồng.

* Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

– Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.

– Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

– Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Như vậy, khi thực hiện hoạt động môi giới bất động sản doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện đối với hoạt động này, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định. Theo đó, trong môi giới bất động sản, mức thù lao và mức hoa hồng được do các bên thỏa thuận, không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com