Để chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản lần đầu ra công chúng thì theo hình thức công ty đầu tư chứng khoán đại chúng cần điều kiện gì?

Cho tôi hỏi nếu thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản lần đầu ra công chúng dưới hình thức công ty đầu tư chứng khoán đại chúng thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra sao?

Căn cứ Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 giải thích về chứng chỉ quỹ như sau:

Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.
4. Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.
5. Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong khoảng thời gian xác định.
….
Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 248 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện đối với bất động sản góp vốn vào việc chào bán chứng chỉ quỹ như sau:

Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng
1. Nhà đầu tư được góp vốn bằng bất động sản trong đợt chào bán lần đầu và tăng vốn cho quỹ đầu tư bất động sản. Bất động sản được góp vốn phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đáp ứng quy định tại Điều lệ quỹ, mục tiêu đầu tư, chính sách đầu tư của quỹ;
b) Thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư, không bị hạn chế chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của bất động sản dự kiến góp vào quỹ; không phải là tài sản bảo đảm đang được cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược, bị phong tỏa hoặc trong các giao dịch tài sản bảo đảm khác theo quy định pháp luật dân sự;
c) Được phép kinh doanh theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản;
d) Là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng;
đ) Trường hợp bất động sản đang trong quá trình xây dựng, quỹ đầu tư bất động sản chỉ được nhận góp vốn bằng bất động sản khi đáp ứng các điều kiện sau: có hợp đồng giao dịch với các khách hàng tiềm năng, bảo đảm bất động sản có thể bán được hoặc có thể sử dụng, cho thuê ngay sau khi hoàn tất; dự án xây dựng đã được thực hiện đúng tiến độ tính đến thời điểm quỹ tham gia góp vốn; tổng giá trị các dự án bất động sản trong quá trình xây dựng mà quỹ đầu tư không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ; không phải là đất chưa có công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai.

Từ những quy định trên thì có hiểu chứng chỉ quỹ bất động sản là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư bất động sản.

Nhà đầu tư được góp vốn bằng bất động sản trong đợt chào bán lần đầu và tăng vốn cho quỹ đầu tư bất động sản. Bát động sản góp vốn phải đáp ứng một số điều như đáp ứng quy định tại Điều lệ quỹ, mục tiêu đầu tư, chính sách đầu tư của quỹ; là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng;…và các điều kiện khác theo quy định nêu trên.

Để chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản lần đầu ra công chúng thì theo hình thức công ty đầu tư chứng khoán đại chúng cần điều kiện gì?
Căn cứ khoản 2 Điều 248 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản lần đầu ra công chúng như sau:

Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng

2. Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng, chào bán để tăng vốn quỹ đầu tư bất động sản bao gồm:
a) Điều kiện theo quy định tại Điều 233 Nghị định này (trường hợp được tổ chức và hoạt động dưới hình thức quỹ đóng) hoặc Điều 257 Nghị định này (trường hợp được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty đầu tư chứng khoán đại chúng);
b) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có tối thiểu 02 nhân viên nghiệp vụ có thẻ thẩm định viên về giá theo quy định Luật Giá.
Dẫn chiếu khoản 1 Điều 257 Nghị đình 155/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng như sau:

Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu, chào bán cổ phiếu để tăng vốn của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
1. Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm:
a) Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký chào bán tối thiểu 50 tỷ đồng;
b) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
c) Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát;
d) Cổ phiếu chào bán ra công chúng phải được niêm yết hên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có tối thiểu 02 người điều hành công ty đầu tư chứng khoán có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ; không bị đặt vào tình trạng cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoặc chưa thực hiện đầy đủ các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Như vậy, để chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản lần đầu ra công chúng dưới hình thức công ty đầu tư chứng khoán đại chúng cần đáp ứng điều kiện sau:

– Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký chào bán tối thiểu 50 tỷ đồng;

– Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

– Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát;

– Cổ phiếu chào bán ra công chúng phải được niêm yết hên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

– Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có tối thiểu 02 người điều hành công ty đầu tư chứng khoán có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ; không bị đặt vào tình trạng cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoặc chưa thực hiện đầy đủ các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

– Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có tối thiểu 02 nhân viên nghiệp vụ có thẻ thẩm định viên về giá theo quy định Luật Giá.

Hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản lần đầu ra công chúng cần những giấy tờ nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 249 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng như sau:

Hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng
1. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản lần đầu ra công chúng bao gồm:
a) Tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 234 Nghị định này (trường hợp được tổ chức và hoạt động dưới hình thức quỹ đóng) hoặc khoản 1 Điều 258 Nghị định này (trường hợp được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty đầu tư chứng khoán đại chúng);
b) Danh sách, bản thông tin cá nhân của nhân viên nghiệp vụ theo Mẫu số 91, Mẫu số 101 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và thẻ thẩm định viên về giá;
c) Hợp đồng thẩm định giả bất động sản giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ký với doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản theo quy định Luật Giá (nếu có);
d) Hợp đồng quản lý bất động sản giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ký với tổ chức quản lý bất động sản (nếu có).

Từ quy định trên thì hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản lần đầu ra công chúng gồm:

– Tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 258 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

– Danh sách, bản thông tin cá nhân của nhân viên nghiệp vụ theo Mẫu số 91 Phụ lục ban hành kèm theo, Mẫu số 101 Phụ lục ban hành kèm theo và thẻ thẩm định viên về giá;

– Hợp đồng thẩm định giả bất động sản giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ký với doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản theo quy định Luật Giá (nếu có);

– Hợp đồng quản lý bất động sản giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ký với tổ chức quản lý bất động sản (nếu có).

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com