Học về các phương pháp thống kê, giả thuyết và trình bày đồ họa cho quản lý trong khóa học trực tuyến miễn phí này.

Các chức danh công việc hiện đại cho các nhà thống kê bao gồm nhà phân tích nghiên cứu thị trường và nhà khoa học dữ liệu, và dự kiến nhu cầu cho những sự nghiệp này sẽ tăng 33% đến năm 2031. Các tập đoàn đánh giá cao việc phân tích dữ liệu chất lượng cao vì nó là cơ sở cho các dự đoán của họ. Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá cách dữ liệu và thống kê được sử dụng bởi các tổ chức. Nghiên cứu các kỹ thuật số và trình bày đồ họa. Khám phá kiểm định giả thuyết và thu thập dữ liệu. Đăng ký ngay.

Lĩnh vực thống kê ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết do sự phức tạp của thế giới hiện đại. Các nhà thống kê tính toán dữ liệu để cung cấp thông tin có thể hướng dẫn và giúp các tập đoàn và chính phủ đưa ra quyết định tốt hơn. Bài học đầu tiên trong khóa học khám phá các cách dữ liệu và thống kê được sử dụng. Bạn sẽ nhận ra rằng thống kê không chỉ là việc phân tích dữ liệu. Đó là về toàn bộ quy trình sử dụng phương pháp khoa học để trả lời câu hỏi và đưa ra quyết định.

Khi dữ liệu được thu thập, thường được dịch thành số để xử lý tiếp theo. Chúng tôi sẽ thảo luận về hai phương pháp thống kê chính của phân tích số. Sau bất kỳ phân tích nào, việc tổ chức và trình bày dữ liệu để làm rõ luận điểm của bạn là quan trọng; bạn sẽ hiểu cách truyền thông thông tin một cách hiệu quả và chính xác bằng cách sử dụng biểu đồ, đặc biệt là biểu đồ cột, thể hiện dữ liệu chất lượng đã được tóm tắt trong phân phối tần số.

Một giả thuyết tốt chuyển đổi một tuyên bố vấn đề hoặc một câu hỏi nghiên cứu thành một hình thức dễ kiểm tra hơn. Bạn sẽ khám phá bản chất của giả thuyết và quy trình kiểm định giả thuyết. Sau đó, chúng tôi tập trung vào các phương pháp sử dụng để thu thập dữ liệu cho việc kiểm định. Khám phá kỹ năng phỏng vấn và các công cụ thu thập dữ liệu như khảo sát và bảng câu hỏi. Các chuyên gia dữ liệu cần thiết trong các lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, giáo dục và chăm sóc sức khỏe; nếu đây là lĩnh vực bạn quan tâm, hãy đăng ký và bắt đầu học ngay hôm nay!

START COURSE NOW

ENGLISH:
Learn about statistical methodologies, hypothesis and graphical presentation for management in this free online course.
Modern job titles for statisticians include market research analyst and data scientist, and a rise in demand for these careers is expected to reach 33% by 2031. Corporations value high-quality data analysis as it forms the basis for their projections. In this course, you’ll discover how data and statistics are used by organizations. Study numerical techniques and graphical presentations. Examine hypothesis testing and data gathering. Enrol now.

The field of statistics is continuing to grow more relevant than ever due to the complexities of our modern world. Statisticians compute data to provide information that can guide and enable corporations and governments to make better decisions. The first lesson in the course explores the various ways data and statistics are used. You will realize that statistics is not just about analyzing data. It is about the whole process of using scientific methods to answer questions and make decisions.

When data is gathered, it is often translated into numbers for further processing. We will, therefore, discuss the two main statistical methods of numerical analysis. Following any analysis, it is important to organize and present data to make your arguments clear; you will understand how to effectively and correctly communicate information using graphs, especially the bar graphs, which depict qualitative data that have been summarized in a frequency distribution.

A good hypothesis translates a problem statement or a research question into a form that is more amenable to testing. You will discover the nature of a hypothesis and the process of hypothesis testing. We then focus on methods used to gather data for testing. Explore interviewing skills and data-gathering tools such as surveys and questionnaires. Data experts are needed in various sectors such as business, education, and healthcare; if this is your area of interest, sign up and start learning today!

START COURSE NOW