Khóa học trực tuyến miễn phí này giúp bạn học cách lập kế hoạch quản lý dự án và các khung quản lý dự án.

Quản lý dự án là điều cần thiết cho hầu hết mọi lĩnh vực và đòi hỏi các kỹ năng tổ chức, xây dựng mối quan hệ và tư duy chiến lược chuyên nghiệp. Waterfall, Lean, Scrum và Critical Path có một điểm chung: chúng là những khung mà các nhà quản lý dự án có thể sử dụng để cải thiện quy trình làm việc của nhóm. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các khung dự án và lợi ích của chúng đối với các nhà quản lý dự án. Bạn cũng sẽ khám phá các loại khung cụ thể.

Nội dung khóa học bao gồm:

  • Quản lý dự án và vai trò của người quản lý dự án: Cho dù bạn làm việc trong lĩnh vực nào, quản lý dự án đóng một vai trò quan trọng. Các dự án mới đòi hỏi phải quản lý dự án hiệu quả, từ kỹ thuật và xây dựng đến tiếp thị và phát triển phần mềm. Để quản lý nhóm hiệu quả, trưởng nhóm phải chủ động theo đuổi việc cố vấn cho các thành viên trong nhóm của mình thay vì trở thành một ông chủ không khoan nhượng. Khóa học này sẽ bắt đầu với việc thảo luận về quản lý dự án và vai trò của người quản lý dự án, cung cấp các kỹ thuật bạn có thể sử dụng để cải thiện hiệu suất của nhóm mình.
  • Gỡ rối các ưu tiên, lịch trình và nguồn lực: Khóa học trình bày cách bạn có thể bắt đầu gỡ rối mạng lưới các ưu tiên, lịch trình và nguồn lực cạnh tranh để tạo ra trật tự, khả năng dự đoán và hướng đi cho nhóm dự án của bạn.
  • Nghiên cứu trường hợp kinh doanh: Các dự án đòi hỏi các nguồn lực, bao gồm thời gian, nhân tài và tiền bạc. Vì lý do này, chúng tôi cũng sẽ thảo luận về nghiên cứu điển hình kinh doanh, một tài liệu giúp quản lý điều hành biện minh cho nhu cầu của một dự án.

Lợi ích của khóa học:

  • Nâng cao kỹ năng quản lý dự án: Khóa học cung cấp tất cả các kỹ năng được đề cập ở trên được sử dụng trong quản lý dự án. Ngoài ra, bạn cũng sẽ khám phá các loại khung cụ thể phổ biến trong lĩnh vực này.
  • Lựa chọn khung dự án phù hợp: Cuối cùng, bạn sẽ học cách chọn khung dự án phù hợp cho nhiệm vụ dự định.
  • Tăng năng suất làm việc nhóm: Đến cuối khóa học, bạn sẽ có ý tưởng rõ hơn về những khung nào có thể thúc đẩy năng suất của nhóm bạn.

Vậy thì còn chần chừ gì nữa: hãy bắt đầu khóa học này và nâng cấp kỹ năng của bạn ngay hôm nay.

CLICK HERE TO LEARN

This free online course enables you to learn project management planning and project management frameworks.
Project management is essential to nearly every field and requires expert organisational, relationship-building and strategic-thinking skills. Waterfall, Lean, Scrum and Critical Path have something in common: they are frameworks project managers can use to improve their team’s workflow. In this course, you’ll learn project frameworks and how these benefit project managers. You’ll also explore specific types of frameworks.

No matter what field you work in, project management plays a significant role. New projects demand effective project management, from engineering and construction to marketing and software development. For effective team management, the team leader must actively pursue mentoring their team members rather than being an uncompromising boss. We will start the course by discussing project management and the role of a project manager, providing techniques you can use to improve your team’s performance.

Next, the course demonstrates how you can start untangling the messy web of competing priorities, schedules and resources to create order, predictability and direction for your project team. Projects require resources, including time, talent and money. For this reason, we will also discuss the business case, a document that helps executive management justify the need for a project.

The course offers all the skills mentioned above used in project management. In addition, you will also explore specific types of frameworks that are popular in the field. Finally, you will learn how to select the proper project framework for the intended assignment. By the end of the course, you will have a better idea of which frameworks can boost your team’s productivity. So wait no more: start this course and upgrade your skills today.