Khám phá các chiến thuật và lợi ích của việc phân tích thị trường và lập kế hoạch chiến lược thành công với khóa học trực tuyến miễn phí này.

Chúng tôi đã thiết kế khóa học ‘Lập kế hoạch chiến lược và Phân tích Marketing’ này để cung cấp cho bạn những kiến thức trực tiếp cần thiết để nghiên cứu động lực của thị trường, chẳng hạn như khối lượng và giá trị, phân khúc khách hàng tiềm năng, cạnh tranh và các yếu tố quan trọng khác. Khóa học này sẽ dạy bạn cách đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội của công ty bạn. Tìm hiểu cách tạo tầm nhìn tương lai và xác định các mục tiêu của tổ chức.

Bạn có muốn tìm hiểu cách tạo kế hoạch chiến lược và tiến hành phân tích marketing cho tổ chức của mình không? Khóa học này sẽ dạy bạn cách xác định mục tiêu, xác định những thay đổi quan trọng trong các mục tiêu đã xác định và quyết định các nguồn lực tốt nhất để sử dụng để đạt được chúng. Khi được thực hiện đúng cách, phân tích thị trường cung cấp thông tin về các ngành, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các biến số thị trường khác, giúp cải thiện ý tưởng kinh doanh của bạn và đưa công ty của bạn lên một tầm cao mới. Thật không may, hầu hết các công ty đều thiếu các nhà phân tích thị trường giỏi, những người đã được chứng minh là yêu cầu để đưa bất kỳ tổ chức nào lên một tầm cao mới. Khóa học này sẽ dạy bạn cách đưa ra các quyết định chiến lược để đảm bảo một môi trường năng động và thay đổi, đồng thời hình thành các phương pháp hành động thay thế với những hậu quả lâu dài, mong muốn. Khám phá ba điều kiện tiên quyết để tư duy chiến lược. Chúng bao gồm có mục tiêu rõ ràng, hiểu môi trường và sáng tạo trong việc phát triển các phản ứng hiệu quả đối với những lực lượng đó.

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về phân tích cạnh tranh, đây là một quá trình mà các công ty xác định và cố gắng hiểu ngành của họ. Khi các công ty chú ý đến đối thủ cạnh tranh của họ, họ liên tục so sánh sản phẩm, giá cả, kênh và nỗ lực quảng cáo của họ. Chúng tôi sẽ dạy bạn về các thành phần của tuyên bố sứ mệnh, cách thực hiện phân tích ‘điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa’ (SWOT) và phân tích định vị để xác định mức độ tương đồng của các sản phẩm cạnh tranh được khách hàng nhìn nhận về các tính năng thiết yếu. Tìm hiểu về điểm chuẩn, so sánh hoạt động và hiệu suất với các tiêu chuẩn được công nhận và cải thiện các hoạt động đó để tăng hiệu quả. Cuối cùng, bạn sẽ học cách sử dụng thông tin cạnh tranh để thu thập, phân tích và phân phối dữ liệu về các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm năng.

Chúng tôi trình bày kiến thức nhúng và mô tả các bước thực tế bạn có thể thực hiện để đưa tổ chức của bạn lên một tầm cao mới. Điều này bao gồm các biện pháp để lập kế hoạch chiến lược và tiếp thị. Chúng tôi cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của tổ chức bạn, cho phép bạn xác định mức độ phù hợp của một thị trường cụ thể đối với ngành của bạn. Sau đó, chúng tôi phác thảo các quy trình cần thiết để tạo ra một kế hoạch chiến lược và hỗ trợ các nhà lãnh đạo tổ chức trong việc xác định tầm nhìn, mục tiêu và mục tiêu trong tương lai của họ. Chúng tôi đã thiết kế khóa học này cho bất kỳ ai muốn trở thành một nhà hoạch định chiến lược. Tham gia khóa học này ngay lập tức và khám phá điều mới mẻ.

ENGLISH:
Discover the tactics and benefits of successful market analysis and strategic planning with this free online course.
We have designed this ‘Strategic Planning and Marketing Analysis’ course to provide you with firsthand knowledge required to study the dynamics of a market, such as volume and value, potential customer segments, competition and other important factors. This course will teach you how to assess your company’s strengths, weaknesses and opportunities. Learn how to create a future vision and identify the organisation’s goals and objectives.

Do you want to learn how to create strategic plans and conduct marketing analyses for your organisation? This course will teach you how to identify goals and objectives, determine the critical changes in the identified objectives and decide on the best resources to use to achieve them. When done correctly, market analysis provides information about industries, customers, competitors and other market variables, which helps improve your business ideas and propel your company to the next level. Unfortunately, most companies lack good market analysts, who have proven to be a requirement for driving any institution to greater heights. This course will teach you how to make strategic decisions that will ensure a dynamic and changing environment and formulate alternative methods of action with long-term, desirable consequences. Discover the three prerequisites for strategic thinking. These include having a clear goal in mind, understanding the environment and being creative in developing effective responses to those forces.

In this course, you will learn about competitive analysis, which is a process by which firms define and attempt to understand their industry. When companies pay close attention to their competitors, they constantly compare their products, prices, channels and promotional efforts. We will teach you about the mission statement’s components, how to conduct a ‘strengths, weaknesses, opportunities and threats’ (SWOT) analysis and positioning analysis to determine how similarly competing products are perceived by customers in terms of essential features. Learn about benchmarking, which compares operations and performance to recognised standards and improves those operations to increase effectiveness. Finally, you will learn to use competitive intelligence to gather, analyse and distribute data about current and potential competitors.

We present embedded knowledge and describe practical steps you can take to propel your organisation to greater heights. This includes measures for strategic and marketing planning. We provide you with the skills necessary to analyse your organisation’s strengths, weaknesses, opportunities and threats, which lets you determine how suitable a particular market is for your industry. We then outline the procedures needed to create a strategic plan and assist organisational leaders in determining their future vision, goals and objectives. We have designed this course for anyone who wants to become a strategic planner. Take this course right away and discover something new.

START COURSE NOW