Học cách xây dựng và thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ của bạn bằng tiếp thị truyền thông xã hội trong khóa học SMM trực tuyến miễn phí này.

Tiếp thị truyền thông xã hội đang trở thành một thực tiễn kinh doanh phổ biến. Do đó, chúng tôi đã thiết kế khóa học này để cung cấp tất cả những hiểu biết cần thiết về các nguyên tắc cơ bản của tiếp thị truyền thông xã hội. Khóa học này bao gồm các thuật ngữ quan trọng thường được sử dụng của tiếp thị truyền thông xã hội, các trụ cột quan trọng khác nhau của nó và các phương pháp quảng cáo. Bạn cũng sẽ khám phá cách tạo ra một chiến lược tiếp thị truyền thông xã hội hoàn hảo để trở nên thành công.

Các hoạt động của thương mại điện tử và doanh nghiệp kỹ thuật số đã cách mạng hóa thế giới rất nhiều trong hai thập kỷ qua với nhiều phát triển trong lĩnh vực này. Do đó, những người liên quan đến thương mại điện tử và không gian kỹ thuật số hiện đang áp dụng các phương pháp tiếp cận tiên tiến và tinh vi hơn để nâng cao hoạt động kinh doanh của họ. Một trong những cách tiếp cận như vậy trong vấn đề này là tiếp thị truyền thông xã hội. Rõ ràng là phương tiện truyền thông xã hội giữ một tầm quan trọng to lớn trong thế giới ngày nay. Trong những ngày đầu, mọi người sử dụng mạng xã hội để kết nối với người thân và bạn bè. Nhưng giờ đây, mạng xã hội cũng được hầu hết các doanh nghiệp trực tuyến sử dụng làm nền tảng tiếp thị. Các ứng dụng và nền tảng truyền thông xã hội là một nguồn tuyệt vời để xây dựng thương hiệu, tiếp thị và thu hút khán giả cho các doanh nghiệp này. Hàng nghìn công ty trực tuyến sử dụng các ứng dụng truyền thông xã hội khác nhau để nâng cao và cải thiện hoạt động kinh doanh của họ. Do đó, chúng tôi có thể nói rằng việc học cách sử dụng chính xác các ứng dụng truyền thông xã hội là điều cần thiết cho sự phát triển và thịnh vượng của bất kỳ doanh nghiệp trực tuyến nào.

Ghi nhớ tầm quan trọng của truyền thông xã hội, các nhà xuất bản tại Alison đã hợp tác với các chuyên gia tại Digital Partner, một cơ quan tiếp thị kỹ thuật số cao cấp, để chuẩn bị khóa học tiếp thị truyền thông xã hội (SMM) dễ hiểu này. Nó bao gồm tất cả những điều cơ bản liên quan đến việc sử dụng hiệu quả các nền tảng truyền thông xã hội cho các doanh nghiệp trực tuyến. Chúng tôi trình bày chi tiết với hình ảnh sống động và hấp dẫn, cho phép bạn tham gia ở mức độ cao hơn. Chúng tôi đã chia khóa học này thành hai mô-đun, mỗi mô-đun chứa ba chủ đề về nội dung. Mô-đun đầu tiên liên quan đến các khái niệm cơ bản liên quan đến tiếp thị truyền thông xã hội. Chúng tôi thảo luận về các thuật ngữ quan trọng trong tiếp thị truyền thông xã hội, các trụ cột thiết yếu của nó và các phương pháp quảng cáo khác nhau được sử dụng trên các nền tảng truyền thông xã hội. Ngoài ra, chúng tôi điều tra nhiều nền tảng trực tuyến có thể hỗ trợ một chiến dịch tiếp thị truyền thông xã hội thành công.

Mô-đun thứ hai xem xét các khía cạnh thiết yếu khác nhau của tiếp thị truyền thông xã hội. Nó giải thích nhiều đặc điểm của tiếp thị truyền thông xã hội, bao gồm việc tạo ra một chiến lược tiếp thị truyền thông xã hội và các hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội tự động. Hơn nữa, phần tổng hợp kiến ​​thức về mạng xã hội này trình bày các phương pháp xác định đúng đối tượng mục tiêu cho các doanh nghiệp trực tuyến và cung cấp các phương pháp thu thập và biên soạn dữ liệu khác nhau. Hơn nữa, bạn sẽ tìm hiểu về các kỹ thuật lắng nghe xã hội để thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về phương tiện truyền thông xã hội. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thảo luận về việc sử dụng phi đạo đức các phương tiện truyền thông xã hội. Cả hai mô-đun đều chứa một bản tóm tắt toàn diện trình bày tất cả thông tin cần thiết một cách ngắn gọn. Cuối cùng, một bài đánh giá được cung cấp ở cuối khóa học này để giúp bạn kiểm tra tiến độ của mình. Bạn có thể đăng ký chứng chỉ Alison sau khi hoàn thành khóa học này thành công.

START COURSE NOW

Learn how to build and boost your small business with social media marketing in this free online SMM course.
Social media marketing is becoming a prevalent business practice. We have thus designed this course to provide all the necessary insights into social media marketing fundamentals. This course includes frequently used important terms of social media marketing, its various significant pillars and advertising methods. You will also discover how to create a perfect social media marketing strategy to become a success.

The practices of eCommerce and businesses going digital have greatly revolutionized the world in the past two decades with the numerous developments in this area. Thus, people associated with eCommerce and the digital spaces are now taking more advanced and sophisticated approaches for enhancing their businesses. One of such approaches in this regard is social media marketing. It is evident that social media holds immense importance in today’s world. In its earlier days, people used social media to connect themselves with their relatives and friends. But now, social media is also being used as a marketing platform by almost all online businesses. Social media applications and platforms are a great source of branding, marketing and gathering an audience for these businesses. Thousands of online companies use various social media applications to enhance and improve their business practices. We can therefore say that learning the correct use of social media applications is essential for the growth and prosperity of any online business.

Keeping the importance of social media in mind, the publishers at Alison collaborated with the experts at Digital Partner, a premium digital marketing agency, to prepare this easy-to-understand social media marketing (SMM) course. It covers all the basics regarding the efficient use of social media platforms for online businesses. We present the details with vivid and captivating images, allowing you to engage at a greater level. We have divided this course into two modules, each containing three topics in terms of content. The first module regards basic concepts related to social media marketing. We discuss important terms in social media marketing, its essential pillars and various advertising methods used on social media platforms. Additionally, we investigate the multiple online platforms that can support a successful social media marketing campaign.

The second module examines various essential aspects of social media marketing. It explains multiple characteristics of social media marketing, including creating a social media marketing strategy and automated social media marketing practices. Moreover, this compilation of social media knowledge presents the methods of locating the right target audiences for online businesses and provides different data collection and compilation methods. Furthermore, you will learn about the social listening techniques for performing in-depth research on social media. In addition, we will discuss the unethical use of social media. Both modules contain a comprehensive summary that presents all the essential information concisely. Lastly, an assessment is provided at the end of this course to help you examine your progress. You can apply for an Alison certificate once you have completed this course successfully.