Nắm vững cách thức để dẫn dắt một khách hàng tiềm năng từ đầu đến cuối và chốt sales thành công.

Khóa học miễn phí này dạy một quy trình bán hàng 7 bước đơn giản giúp bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch thành công. Bạn sẽ học cách tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả hơn và áp dụng những gì bạn học để tăng tỷ lệ thành công trong các lần chào hàng. Một cuốn sách khóa học miễn phí dài 60 trang, phân tích tất cả các kỹ thuật, cũng được bao gồm.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những gì người mua yêu cầu từ nhân viên bán hàng là năng lực và tính cách. Năng lực là khả năng làm một việc gì đó thành công hoặc hiệu quả, điều này hoàn toàn hợp lý từ góc nhìn của người mua. Ít nhất họ mong đợi từ một nhân viên bán hàng là sự chuyên nghiệp.

Mặt khác, tính cách chủ quan hơn vì ‘thứ người này thích có thể là thứ người khác ghét’. Đối với một số người, tính cách có thể có nghĩa là họ muốn làm việc với một nhân viên bán hàng nhiệt tình và thân thiện, trong khi những người khác có thể coi điều này là không phù hợp, phù phiếm hoặc quá thẳng thắn. Bất kể tính cách có ý nghĩa gì đối với người mua tiềm năng của bạn, khi bạn thêm năng lực vào tính cách, bạn sẽ tạo ra sự tin tưởng. Quan trọng nhất, mọi người bị ảnh hưởng để thay đổi hành vi của họ – như chuyển từ người duyệt thành người mua – bởi những người mà họ tin tưởng.

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về ‘bán hàng 4D’ và cách sử dụng các kỹ năng và kỹ thuật cụ thể sẽ cho phép bạn có được niềm tin của khách hàng, từ đó trở thành đối tác kinh doanh đáng tin cậy và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự thay đổi. Cuối cùng, mọi thứ bạn sẽ khám phá trong khóa học này được gói gọn thành một hệ thống bán hàng 7 bước đã được thử nghiệm và đáng tin cậy, cho phép bạn nắm tay khách hàng tiềm năng và hướng dẫn họ hoàn tất giao dịch mua bán. Cho dù bạn là một doanh nhân, mới làm sales, hay một giám đốc bán hàng đang muốn phân công một khóa đào tạo bán hàng hiệu quả cho nhân viên mới, thì khóa học bán hàng này là sản phẩm lý tưởng dành cho bạn.

START COURSE NOW

Master how to take a prospective customer by the hand and guide them through to closing the sale.
This free course teaches an easy 7-step selling process that will allow you to turn a prospective client into a closed deal. You will learn how to approach a prospect in a more effective way and apply what you learn so that your percentage of successful sales pitches increases. A free 60-page coursebook that breaks down all the techniques is included.

Numerous studies have shown that what buyers require from salespeople are competence and character. Competence is the ability to do something successfully or efficiently, which makes perfect sense, from a buyer’s perspective. The very least they expect from a salesperson is expertise.

Character, on the other hand, is more subjective as ‘one person’s meat is another’s poison’. For some of us, character could mean we want to work with a salesperson who is enthusiastic and friendly, while others may see this as off-putting, frivolous or just being too forward. Whatever character means to your prospective buyer, when you add competence to character, you create trust. Most importantly, people are influenced to change their behaviour – like going from a browser to a purchaser – by people that they trust.

In this course, you will learn about ‘4D selling’ and how using specific skills and techniques will allow you to earn our client’s trust, and so become a trusted business partner and a strong influence for change. Finally, everything that you will discover in this course is wrapped up into a tried-and-trusted 7-step selling system that will allow you to take a prospect by the hand and guide them through the sale. Whether you are an entrepreneur, new to sales, or a sales manager looking to assign an effective sales training course to a new employee, this sales course is the ideal product for you.