Ý nghĩa quẻ Phong Thiên Tiểu Súc

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 小畜亨, 密雲不雨, 自我西郊.
Dịch âm: Tiểu súc hanh, mật vân bất vũ, tự ngã tây giao.
Dịch nghĩa: Chứa nhỏ hanh thông, mây dày không mưa, tự cõi tây ta.

GIẢI NGHĨA

Súc tức là đậu, đậu thì là hợp. Nó là quẻ Tôn trên Kiền dưới, Kiền là vật ở trên, thế mà lại ở dưới Tốn. Ôi chứa đậu sự cứng mạnh, không gì bằng sự nhún thuận; bị sự nhún thuận chứa đậu, cho nên là súc. Nhưng mà Tốn thuộc về Âm, thể nó mềm thuận, chỉ biết dùng sự nhún thuận để làm cho mềm sự cứng mạnh, không phải sức nó có thể ngăn được. Đó là cách chứa còn nhỏ. Lại, hào Tư là một hào Âm, bị năm hào Dương đẹp lòng, được ngôi, tức là được đạo mềm thuận, có thể nuôi được chí ý của các hào Dương, cho nên là súc. Tiểu súc là lấy cái nhỏ mà chứa cái lớn, thì cái chứa hợp cũng nhỏ.

Tranh cổ


1. Dãy núi tượng trưng cho chữ xuất, nghĩa là ra.
2. Người bước theo bậc thang lên núi ý nói phải làm việc gì dù có gặp nguy hiểm khó khăn.
3. Chiếc thuyền cập vào bờ, ý nói không làm được việc gì.
4. Vọng canh trên đám cỏ, ý nói có việc liên quan đến cỏ, cây.
5. Có vật trang trí hình đầu bò và đầu dê trên vọng canh ý nói thời gian liên hệ đến Sửu và Mùi thì tốt.

Loại Quẻ: Bình hòa