Ý nghĩa quẻ Hỏa Thủy Vị Tế

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 未濟亨, 小狐汔濟, 濡其尾, 无攸利
Dịch âm. – Vị Tế hanh, tiểu hồ ngật tế, nhu kỳ vĩ, vô du lợi.
Dịch nghĩa. – Quẻ Vị Tế hanh, con cáo nhỏ hầu sang, ướt thửa đuôi, không thửa lợi.

GIẢI NGHĨA

Quẻ Vị Tế là lúc việc chưa thành. Nước lửa chẳng giao nhau, chẳng làm sự dùng cho nhau. Sáu hào trong quẻ đều mất ngôi, cho nên là chưa sang. Chữ 乾 nên đổi làm chữ 4乞 Kinh Thư nói ngật ngật dũng phu – hăng hái kẻ mạnh, con cáo nhỏ quả quyết về sự sang, thì ướt thửa đuôi mà không sang được.

Loại Quẻ: Vô du lợi (không có lợi)