Ý nghĩa quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá

Tượng quẻ:

LỜI KINH: 小過亨, 利貞.
Dịch âm. – Tiểu quá hanh, lợi trinh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Tiểu Quá hanh, lợi về chính bền.

GIẢI NGHĨA

Quá là vượt qua mực thường. Nếu uốn cong mà quá thẳng, sự quá đó cốt để tới sự chính vậy, việc cũng có khi nên thế, phải đợi quá đi mới hanh được, cho nên quẻ Tiểu Quá tự nó đã có nghĩa hanh. Lợi trinh nghĩa là đạo quá lợi về chính bền. Chẳng lỗi với lẽ nên phải của đương thì, thì gọi là chính.

Loại Quẻ: Bình hòa (vô cữu – Không lỗi)