Ý nghĩa quẻ Phong Thủy Hoán

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 渙亨, 王假有廟, 利涉大川, 利貞.
Dịch âm. – Hoán hanh, vương giá hữu miếu, lợi thiệp đại xuyên, lợi trinh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Hoán hanh, vua đến có miếu, lợi sang sông lớn, lợi về chính bền.

GIẢI NGHĨA

Hoán là tan, là thời kỳ ly tan, chia rẽ, tưởng chừng như mọi sự sẽ đi đến chỗ bế tắc. Những bậc quân vương, có thể giải tỏa được bế tắc ấy, có thể đem lại sự đoàn kết cho dân, làm cho tình thế lại trở nên thông suốt (Hoán. Hanh). Nó là quẻ dưới Khảm trên Tốn, gió đi trên nước, là tượng tơi tả giải tán, cho nên là tan. Sự biến hoá của nó thì vốn tự quẻ Tiệm, hào Chín đến ở ngôi Hai mà được giữa, hào Sáu đi ở ngôi Ba được ngôi của hào Chín, mà phía trên cùng nhau với hào Tư, cho nên lời chiêm của nó là có thể hanh.

Loại Quẻ: Hanh