Ý nghĩa quẻ Thuần Tốn

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 巽小亨, 利有攸往, 利見大人.
Dịch âm. – Tốn tiểu hanh, lợi hữu du vãng, lợi kiến đại nhân.
Dịch nghĩa. – Quẻ Tốn nhỏ hanh thông, lợi có thửa đi, lợi thấy người lớn.

GIẢI NGHĨA

Tốn là nghĩa là “vào”, một hào Âm nấp dưới hai hào Dương, tính nó biết nhún để vào; tượng nó là gió, cũng là lấy về nghĩa “vào”. Quẻ này hào Âm làm chủ, cho nên lời chiêm của nó là sự hanh nhỏ; lấy Âm theo Dương, cho nên lại “lợi có thửa đi”. Nhưng ắt biết chỗ đáng theo mới được chính đính, vì vậy lại nói “lợi thấy người lớn”.

Loại Quẻ: Bình hòa