Ý nghĩa quẻ Hỏa Sơn Lữ

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 旅小亨, 旅貞吉.
Dịch âm. – Lữ tiểu hanh, lữ trinh cát.
Dịch nghĩa. – Quẻ Lữ nhỏ hanh thông sự đi đường chính bền tốt.

GIẢI NGHĨA

Lữ là ky lữ, núi đậu ở dưới, lửa bốc ở trên, là tượng “bỏ chỗ ngưng đậu không ở” cho nên là lữ. Lấy hào Sáu Năm được chỗ giữa ở ngoài, mà thuận với hào Dương ở trên và dưới Cấn đậu mà Ly thì bám vào chỗ sáng, cho nên lời chiêm của nó là thể nho nhỏ hanh thông. Hành lữ không phải chỗ ở thường, hình như có thể cẩu thả, song “đạo” không chỗ nào không ở, cho nên việc hành lữ cũng có chỗ chính của nó.

Loại Quẻ: Bình Hòa (Vô cữu – không lỗi)
Có lợi cho việc: xuất hành, khởi sự.