Ý nghĩa quẻ Lôi Hỏa Phong

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 豐亨, 王假之, 勿憂宜日中.
Dịch âm. Phong hanh, vương giá chi, vật ưu nghi nhật trung.
Dịch nghĩa. – Quẻ Phong hanh thông, vua đến đấy, chớ lo, nên mặt trời giữa.

GIẢI NGHĨA

Phong là thịnh lớn, nghĩa nó vẫn hanh thông. Làm cho tột bậc sáng lớn ở gầm trời, chỉ đấng vương giả có thể được thế. Đến là tột bậc vậy. Cao đến như ngôi trời, giàu đến như bốn bể, nhiều đến như các loài, lớn đến như đạo vương, làm cho cùng tột đạo thịnh, chỉ có đấng vương giả.

Tranh cổ:


1. Khúc tre đốt ra tro, may mắn vào mùa xuân.
2. Rồng và rắn trái nhau, đây là dấu hiệu có sự thay đổi.
3. Một chiếc tráp tròn nhỏ ý nói sự hài hòa.
4. Người đàn ông thổi sáo. Ý nói có điều vui ở trong lòng.

Loại Quẻ: Cát Hanh
Tốt cho việc:
– Công danh sự nghiệp: Tài lộc sáng sủa, hanh thông
– Tình duyên – Gia đạo: Gia đình hòa thuận, vui vẻ