Ý nghĩa quẻ Lôi Trạch Quy Muội

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 歸妹征凶, 无攸利
Dịch âm. – Qui muội chinh hung, vô du lợi.
Dịch nghĩa. Quẻ Qui Muội đi hung không thửa lợi.

GIẢI NGHĨA

Qui Muội tức là con gái về nhà chồng, chữ “muội” là tiếng để gọi những người thiếu nữ. Đoái lấy tư cách gái trẻ theo Chấn là trai lớn, mà tình của nó lại là lấy sự đẹp lòng mà động, không phải chính đạo. Cho nên quẻ là “em gái lấy chồng” mà các hào trong quẻ, từ hào Hai đến hào Năm đều không được chính, hào Ba hào Năm lại lấy chất mềm cưỡi chất cứng, cho nên lời chiêm của nó là đi thì hung mà không lợi về sự gì.

Loại Quẻ: Hung