Ý nghĩa quẻ Phong Sơn Tiệm

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 漸, 女歸, 吉, 利貞.
Dịch âm. – Tiệm, nữ quy, cát, lợi trinh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Tiệm, con gái về, tốt, lợi về chính bền.

GIẢI NGHĨA

Tiệm là tiến lên dần dần. Nó là quẻ đậu ở dưới mà nhún ở trên, tức là nghĩa không tiến gấp vội, có tượng con gái về nhà chồng. Lại, từ hào Hai đến hào Năm, ngôi đều được chính, cho nên lời chiêm của nó lợi về chính bền.

Tranh cổ:


1. Vọng gác được đặt trên cao, mục đích là để nhìn xa cho rõ.
2. Ông quan leo thang có nghĩa thăng quan, tiến chức

Loại Quẻ: Cát
Tốt cho việc:
Công danh sự nghiệp: Quan lộc thăng tiến