Ý nghĩa quẻ Trạch Hỏa Cách

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 革, 已日乃孚, 元亨利貞, 悔亡
Dịch âm. – Cách, dĩ nhật nãi phu, nguyên hanh lợi trinh, hối vong.
Dịch nghĩa. – Quẻ Cách, hết ngày bèn tin, cả hanh lợi trinh

GIẢI NGHĨA

Cách là đổi cái cũ, đổi cái cũ thì người ta chưa chịu tin ngay, cho nên phải đợi hết ngày, lòng người mới tin theo. “Cả hanh lợi trinh, ăn năn mất” là sao? Có hỏng nát mới phải thay đổi, mà thay đổi là để làm cho hanh thông, cho nên, đổi đi mà có thể cả hanh, đổi đi mà lợi về chính đạo, thì có lâu dài mà được cái nghĩa “bỏ cũ”.

Tranh cổ:


1. Một càng xe còn mới, càng kia thì gãy. Nếu bạn thay càng mới vào thì nên việc và thành danh.
2. Thỏ và Cọp chỉ năm, tháng, ngày, giờ Dần và giờ Mão là tốt.
3. Một người đẩy xe và người ngồi xe, ý nói chấm dứt một thời đen đủi kéo dài.
4. Con đường thênh thang dẫn đi khắp nơi.

Loại Quẻ: Cát
Tốt cho việc:
Công danh sự nghiệp: Có biến chuyển, hanh thông
Giải hạn – cải vận: Vận may tới