Ý nghĩa quẻ Địa Phong Thăng

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 升元亨, 用見大人, 勿恤, 南正吉.
Dịch âm. – Thăng nguyên hanh, dụng kiến đại nhân, vật tuất, nam chinh cát.
Dịch nghĩa. – Quẻ Thăng, cả hanh, dùng thấy người lớn, chớ lo, đi về phương Nam tốt.

GIẢI NGHĨA

Thăng là tiến mà lên, tiến lên thì có nghĩa hanh, mà vì tài quẻ hay khéo, cho nên cả hanh. Dùng cách đó để thấy người lớn, không cần lo lắng, tiến lên phía trước thì tốt. Đi về phương Nam tức là tiến lên phía trước vậy. Phàm đạo “lên” ắt bởi các bậc người lớn, lên về ngôi thì bởi tước vương, tước công, lên về đạo thì bởi ông thánh ông hiền.

Tranh cổ:


1. Người thợ mộc cầm khúc gỗ chuẩn bị cưa, ý chỉ từ bỏ thói tật xấu rồi thì việc lớn ắt thành.
2. Người lau chùi tấm gương đồng, ý nói người ta suy nghĩ rõ ràng mạch lạc mới có thể thấy chính xác sự việc.
3. Cái gương đặt trên giá, ý nói phải nên tự kiểm soát mình để giữ được tâm sáng, sinh vượng khí.

Loại Quẻ: Cát hanh
Tốt cho việc
Công danh sự nghiệp: Quan lộc thăng tiến, tài lộc đi lên