Ý nghĩa quẻ Trạch Địa Tụy

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 萃亨, 王假有廟.
Dịch âm. – Tuy hanh, vương cách hữu miếu.
Dịch nghĩa. – Quẻ Tuy hanh, vua đền có miếu.

GIẢI NGHĨA

Tụy là họp, Nó là quẻ Đoái trên Khôn dưới, chầm lên trên đất, tức là nước tụ, cho nên là họp. Ông vua có đạo tụ họp thiên hạ đến chưng có miếu là tột bậc rồi. Các loài là thứ rất nhiều, mà có thể thống nhất sự quy ngưỡng của chúng, lòng người là thứ không biết đâu là nơi chốn, mà có thể làm cho họ phải thành kính; quỷ thần là đấng không thể lường biết, mà có làm cho các ngài lại đến; cái đạo tụ họp lòng người, tóm thu chí dân, không phải chỉ có một đường, nhưng trong đó, không gì lớn bằng tôn miếu, cho nên đạo họp thiên hạ của kẻ làm vua, đến chưng có miếu thì là tột bậc của sự họp.
Quẻ Tụy có chữ 亨(hanh), tức là lời khen ngợi

Tranh cổ:


1. Một người cắt và một người mài miếng ngọc, ý nói đổi mới bản thân bằng ý chí.
2. Nhà sư chỉ cho đứa bé thấy con cá nướng trên lửa. Đó là vận may nhưng không lấy gì làm lớn.
3. Chim phượng ngậm lá thư, ý nói điềm lành.

Loại Quẻ: Hanh (hanh thông – thuận lợi)
Tốt cho việc: Mọi việc đều thuận lợi