Ý nghĩa quẻ Thiên Phong Cấu

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 垢, 女壯, 勿用取女.
Dịch âm. – Cấu, nữ tráng, vật dụng thú nữ.
Dịch nghĩa. – Quẻ Cấu, con gái mạnh, chớ dùng lấy con gái.

GIẢI NGHĨA

Cấu nghĩa là gặp, quyết hết thì là quẻ thuận Càn, tức là quẻ về tháng tư, đến quẻ cấu, rồi một khí Âm có thể hiện được, mới quẻ tháng tám. Trong kinh Dịch cổ, chữ 垢(cấu) viết làm chữ 遘(cấu), nghĩa là gặp, cũng là dâu gia, lấy sự con gái gặp con trai làm tượng.

Cấu nghĩa là gặp, quyết hết thì là quẻ thuận Càn, tức là quẻ về tháng tư, đến quẻ cấu, rồi một khí Âm có thể hiện được, mới quẻ tháng tám. Vì nó vốn không phải cái là mong đợi, thình lình gặp nó, như kẻ chẳng hẹn mà gặp, cho nên là gặp, sự gặp, như thế đã bất chính rồi.

Loại Quẻ: Bình Hòa (vô Cữu – Không lỗi)