Ý nghĩa quẻ Phong Lôi Ích

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 益利有攸往, 利涉大川
Dịch âm. – ích lợi hữu du vãng, lợi thiệp đại xuyên.
Dịch nghĩa. – Quẻ ích lợi có thửa đi, lợi về sang sông lớn.

GIẢI NGHĨA

Quẻ ích là đạo làm ích cho thiên hạ, cho nên lợi có thửa đi. Đạo ích, trong lúc bình thường vô sự, cái ích của nó còn nhỏ, đến khi gian nguy hiểm nạn, thì cái ích của nó càng lớn, cho nên lợi về sự sang sông lớn. Khi qua được chỗ hiểm nạn tức là lúc đạo ích cả được thi hành. Nó là quẻ Tôn trên Chấn dưới, đó là hai vật sấm gió làm ích cho nhau. Gió dữ thì sấm mạnh, sấm động thì gió gắt, hai đằng giúp ích cho nhau

Tranh cổ:


1. Một ông quan cầm cái hộp tròn nhỏ: Những người có cùng một lý tưởng sẽ vạch kế hoạch chung với nhau.
2. Một người đẩy một chiếc xe gỗ, ý nói nắm lấy một dịp may.
3. Một con hươu và một đồng tiền. Đây là điềm lành cho tài và lộc, và phải hành động ngay, chớ ngần ngại.

Loại Quẻ: Cát
Tốt cho việc:
– Công danh sự nghiệp: Tài lộc rộng mở
– Cải vận – Giải hạn: có Quý nhân phù trợ, tai qua nạn khỏi