Ý nghĩa quẻ Sơn Trạch Tổn

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 損有孚, 元吉, 无咎, 可貞, 利有攸往.
Dịch âm. – Tốn hữu phu, nguyên cát, vô cữu, khả trinh, lợi hữu du vãng.
Dịch nghĩa. – Quẻ Tốn, có tin, cả tốt, không lỗi, khá trinh, lợi

GIẢI NGHĨA

Tốn là giảm bớt, phàm việc nén bớt sự thái quá, để tới nghĩa lý, đều là đạo “bớt” vậy. Đạo “bớt” ắt có thành tín, nghĩa là chí thành thuận lý vậy. Bớt mà thuận lý thì cả thiện mà tốt. Cái đã bớt mà không quá sai, thì có thể chính bền, thường làm mà lợi có thửa đi vậy.

Loại Quẻ: Bình Hòa (Vô cữu – Không lỗi)