Ý nghĩa quẻ Lôi Thủy Giải

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 解利西南, 无所往, 其來復, 吉, 有攸往, 夙吉.
Dịch âm. – Giải lợi Tây Nam, vô sở vãng, kỳ lai phục, cát; hữu du vãng, túc cát.
Dịch nghĩa. – Quẻ Giải lợi về phương Tây Nam, không thửa đi, thì lại lại; có thửa đi, sớm thì tốt.

GIẢI NGHĨA

Giải là nạn đã tan rồi. Nó là quẻ Chan trên Khảm dưới, Chấn là động, Khảm là hiểm, động ở ngoài chỗ hiểm, tức là ra khỏi chỗ hiểm, cho nên là tượng hoạn nạn giải tán. Lại, Chấn là sấm, Khảm là mưa, sấm mưa nổi lên, tức là Âm Dương cảm nhau, hoà khắp, giãn tan, cho nên là giải. Giải tức là lúc hoạn nạn của thiên hạ đã giải tán vậy.

Tranh cổ:


1. Trên lá cờ có chữ Đề, nghĩa là nâng lên.
2. Thanh gươm cắm xuống đất có nghĩa chấm dứt chiến tranh.
3. Con thỏ chạy, ý nói không nghi ngại.
4. Con gà trống trong sân, ý nói tiếng tăm một người được đồn rất xa.
5. Một Đạo sĩ tặng sách, ý nói có quý nhân phù trợ

Loại Quẻ: Cát hanh
Tốt cho việc:
– Công danh sự nghiệp: Khắc tà khí, hộ mệnh
– Cái vận – giải hạn: Tai qua nạn khỏi