Ý nghĩa quẻ Hỏa Trạch Khuê

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 睽. 小 事 吉.
Khuê. Tiểu sự cát.
Quẻ Khuê, việc nhỏ tốt.

GIẢI NGHĨA

Khuê là trái khác. Là quẻ trên lửa dưới chằm, tính trái khác nhau; con gái giữa, con gái út, chí không cùng về với nhau, cho nên là lìa. Nhưng lấy quẻ mà nói, thì trong đẹp lòng mà ngoài sáng sủa; lấy sự biển đối của quẻ mà nói, thì: ở quẻ Ly lại, là hào mềm tiến lên ở ngôi Ba; ở quẻ Trung Phu lại, là hào mềm tiến lên ở ngôi Năm, ở quẻ Gia Nhân lại, thì gồm cả hai kiểu đó; lấy thể quẻ mà nói thì hào Sáu Nam được chỗ giữa mà phía dưới ứng với hào Chín Hai là hào cứng, cho nên lời Chiêm của nó không thể làm việc lớn mà nhỏ còn có cách tốt.

Tranh cổ


1. Một tờ văn khế hư rách, ý nói không biết tiến hay lui.
2. Hai con nhạn trắng vừa bay vừa kêu ý nói mọi việc xảy ra không được như ý.

Loại Quẻ: Hung
Lưu ý: Quẻ Khuê là quẻ Hung đối với việc đại sự (công danh, sự nghiệp, tình duyên, khoa bảng) nhưng đối với những tiểu sự về cá nhân thì tạm chấp nhận được.