Ý nghĩa quẻ Phong Hỏa Gia Nhân

Tượng quẻ:


LỜI KINH 家人利女貞
Dịch âm. – Gia nhân lợi nữ trinh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Gia nhân lợi về gái chính.

GIẢI NGHĨA

Gia nhân là người một nhà. Trong quẻ, hào Chín Năm và hào Sáu Hai, bên trong, bên ngoài, đều được chỗ chính, cho nên là quẻ “người nhà”. Đạo người nhà lợi ở con gái chính, con gái chính thì đạo nhà chính. vợ ra vợ, chồng ra chồng thì đạo nhà mới chính, nay chỉ còn con gái chính, là vì chính là cái thân chính đính, con gái chính, thì nhà chính, con gái chính thì chắc con trai cũng chính.

Tranh cổ:

1. Một tờ bằng sắc ở trên mây ý nói ân huệ của triều đình.
2. Vị quan quỳ gối, cúi nhận chiếu chỉ, ý nói lòng biết ơn trong việc được bổ nhiệm.
3. Người đàn bà đưa tay cho ông quan, chỉ điềm lành trong hôn nhân.

Loại Quẻ: Cát
Tốt cho việc:
Công danh sự nghiệp: Quan lộc rộng mở
Tình duyên gia đạo: Hòa thuận, hạnh phúc