Ý nghĩa quẻ Địa Hỏa Minh Di

Tượng quẻ:


LỜI KINH 明夷利艱貞.
Dịch âm. – Minh di lợi gian trinh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Minh di lợi về khó nhọc trinh chính.

GIẢI NGHĨA:

Di nghĩa là đau. Là quẻ dưới Ly trên Khôn, mặt trời vào trong đất, tức là cái tượng sáng mà bị đau, cho nên gọi là Minh di. Minh di là quẻ tối tăm, ông vua tối tăm ở trên là lúc kẻ sáng bị đau. Mặt trời vào trong đất, tức là sự sáng bị thương mà tối tăm, cho nên gọi là Minh di.

Tranh cổ:


1. Người đàn bà ngồi bên miệng giếng: bị sa bẫy hay bị lôi vào một tình thế tuyệt vọng.
2. Con cọp trong giếng: anh hùng khi đã sa cơ cũng hèn.
3. Đồng tiền gãy: tiền bạc kiệt quệ.
4. Cột đặt vọng canh bị gãy ngang, ý nói không biết theo hướng nào.
5. Người cầm gậy đuổi hươu: không làm xong việc, một điềm rất xấu, ý nói không biết theo hướng nào.

Loại Quẻ: Hung