Ý nghĩa quẻ Hỏa Địa Tấn

Tượng quẻ:


LỜI KINH晉, 康侯用錫馬蕃庶, 晝日三接.
Dịch âm. – Tấn, khang hầu dụng tích mã phồn thứ, trú nhật tam tiếp.
Dịch nghĩa. – Quẻ Tấn, tước hầu yên dùng cho ngựa giậm nhiều, ban ngày ba lần tiếp.

GIẢI NGHĨA

Quẻ Tấn là thì tiến thịnh, sự sáng lớn ở trên, mà thể dưới êm thuận phụ vào, tức là tượng chư hầu vâng theo nhà vua, cho nên là tước hầu yên. Tước hầu yên nghĩa là tước hầu trị an, gặp được bề trên cả sáng, mà biết dốc lòng để thuận theo, đó là tước hầu trị an, vì vậy mới được bề trên yêu đương, cho ngựa rất nhiều. Xe ngựa là của ban thưởng long trọng, “giậm nhiều” nghĩa là đông nhiều, chẳng những nhà vua ban cho hậu hỹ, lại được thân mật kính lễ, trong buổi ban ngày, đến ba lần tiếp, ý nói yêu đương đãi đoạ đến tột bậc vậy. Quẻ Tấn là thì tiến thịnh, trên sáng dưới thuận, vua tôi hợp nhau, nói về người trên, thì là tiến về đường sáng thịnh, nói về bề tôi, thì là tiến lên mà ắt được sự vẻ vang yêu đương vậy.

Tranh cổ:


1. Cây khô nở hoa, ý nói dịp may tới sau thời gian khổ kéo dài.
2. Con hươu ngậm lá thư. Đây là giấy bổ nhiệm.
3. Có đống tiền vàng và châu báu ngụ ý giàu sang

Loại Quẻ: Cát hanh

Tốt cho việc:
Công danh sự nghiệp: Thời cuộc cực thịnh, vạn việc chảy trôi, hoàn thành đại nghiệp