Ý nghĩa quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

Tượng quẻ:


LỜI KINH 大壯利貞.
Dịch âm. – Đại tráng lợi trinh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Đại tráng lợi về sự chính.

GIẢI NGHĨA

Đại tráng thì là khí Dương mạnh thịnh. Nó là quẻ Chấn trên Kiền dưới, Kiền cứng mà Chấn động, lấy đức cứng mà động là nghĩa lớn mạnh. Dương cứng là lớn tức là khí Dương lớn lên quá bậc giữa rồi. Lớn là mạnh thịnh. Lại, oai dữ như sấm mà ở trên trời, cũng là nghĩa lớn mạnh.

Loại quẻ: Lợi