Ý nghĩa quẻ Thiên Sơn Độn

Tượng quẻ:


LỜI KINH 遯亨, 小利貞.
Dịch âm. – Độn hanh, tiểu lợi trinh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Độn hanh, nhỏ lợi trinh.

GIẢI NGHĨA

Độn là lui tránh, nó là quẻ hai khí Âm lớn dần, khí Dương nên lui tránh, cho nên là trốn, tức là quẻ thuộc về tháng sáu. Quẻ Độn là lúc Âm lớn Dương tiêu, đấng quân tử trốn nấp. Đấng quân tử lui nấp, là để làm cho đạo của mình thẳng ra. Đạo không bị khuất thì là hanh, cho nên quẻ Độn có nghĩa hanh. Trong việc, cũng có khi vì sự trốn lánh mà hanh thông, dẫu là lúc đạo kẻ tiểu nhân đương lớn, đấng quân tử biết cơ lui tránh vẫn phải, nhưng mà việc đời có lúc không giống nhau, phải tuỳ theo thời thế, không cần phải ắt như nhau. Âm mềm đương lớn mà nó chưa đến thịnh lắm, đấng quân tử cũng có cách từ từ ra sức, tuy không thể trinh lớn mà còn lợi cho sự trinh nhỏ vậy.

Tranh cổ:


1. Núi hiện ra lờ mờ ở tít xa, và dòng sông cũng chảy về nơi xa tít, ý nói người ta phải đi rất lâu mới tới nơi.
2. Có chữ tửu nghĩa là rượu trên lá cờ nghĩa là nói chuyện điên khùng, liều lĩnh khi say rượu.
3. Người đàn ông dẫm lên lưng rùa. Trong chữ Hán, quy là rùa đồng âm với quy là về, nên con rùa ở đây ngụ ý người hay vật trở về.
4. Mặt trăng lấp ló trong mây. Thời buổi hỗn loạn.
5. Cái mão mắc trên cây ý nghỉ việc hay về hưu.
6. Một người uống rượu dưới gốc cây, ý nói tự vui theo chí mình, không màng tiếng thị phi.

Loại quẻ: Vô cữu (không lỗi)