Ý nghĩa quẻ Lôi Phong Hằng

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 恆亨, 无咎, 利貞, 利有攸往.
Dịch âm. – Hằng hanh, vô cữu, lợi trinh, lợi hữu du vãng.
Dịch nghĩa. – Quẻ Hằng hanh, lợi về sự chính, lợi có thửa đi.

GIẢI NGHĨA

Hằng là thường lâu, đạo hằng có thể hanh thông, hễ thường thường theo giữ đạo ấy mà có thể hanh thông mới là không đổi. Ví như đấng quân tử thường thường theo giữ điều thiện, đó là cái đạo có thể thường thường theo giữ; Đạo hằng sở dĩ hanh được, là vì trinh chính, cho nên nói là “lợi trinh”.
Cứng lên mà mềm xuống, sấm gió cùng nhau, nhún mà động, cứng mềm đều ứng nhau, là quẻ Hằng.

Tranh cổ:

 

 

 

 

 

 

1. Mặt trời hiện ra sau đám mây. Khi mây tan mặt trời sẽ rực rỡ.
2. Chim phượng đưa thư. Ý chỉ có tin quan trọng sắp sửa nhận được.
3. Ông quan đang đi dạo. Ý nói giúp đỡ ai.
4. Một đạo sĩ chỉ ra cổng, ý nói chỉ hướng giải quyết cho tình hình rối ren.
5. Hai con chuột ý chỉ vận may liên quan đến năm, tháng, ngày, giờ Tý.

Loại Quẻ: Cát
Tốt cho việc:
– Công danh sự nghiệp: Tài lộc bền vững
– Tình duyên gia đạo: Yên bình, ổn định