Ý nghĩa quẻ Thuần Khảm

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 習坎有孚維心, 亨, 行有尚.
Dịch âm. – Tập khảm hữu phu duy tâm, hanh, hành hữu thượng.
Dịch nghĩa. – Quẻ Khảm kép, có tin, bui lòng, hanh, đi có chuộng.

GIẢI NGHĨA:

Khảm là hiểm hãm, tượng nó là nước. Dương hãm trong Âm, ngoài hư mà trong thực vậy. Quẻ này trên dưới là thể Khảm, đó là hai lần hiểm; Dương đặc ỗ giữa, là trong có sự phu tín. Bui lòng hanh, nghĩa là chỉ vì trong lòng thành thực chuyên nhất, cho nên có thể hanh thông. Lòng chí thành có thể suốt được vàng đá, nhảy vào nước lửa còn sự hiểm nạn nào mà không thể hanh? Đi có chuộng ý nói lấy sự thành thật chuyên nhất mà đi, thì có thể ra khỏi chỗ hiểm đáng được khen chuộng, tức là có công vậy.

Tranh cổ:


1. Một người rơi xuống giếng, ý nói lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn.
2. Người đó được một người dùng dây kéo lên, ý nói được cấp cứu.
3. Con trâu và con chuột đen. Chỉ về năm, tháng, ngày, giờ, thuộc Tý, Sửu.
4. Một người đầu cọp, ý nói có người thế lực giúp đỡ bạn tìm một việc làm.

Loại Quẻ: Bình Hòa (vô hối)
Lưu ý: Tượng quẻ nói rằng, khi gặp hiểm nạn cần giữ Lòng chí thành, lấy sự thành thật chuyên nhất mà đi, thì có thể ra khỏi chỗ hiểm nên quẻ có lợi cho việc Giải hạn, cải vận.