Ý nghĩa quẻ Trạch Phong Đại Quá

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 大過, 棟撓, 利有攸往, 亨.
Dịch âm. – Đại quá, đống nạo, lợi hữu du vãng, hanh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Đại Quá, cột ỏe, lợi có thửa đi, hanh.

GIẢI NGHĨA

Quẻ Tiểu Quá khí Âm quá ở trên và dưới, quẻ Đại Quá khí Dương quá ở giữa. Dương quá ở giữa mà trên, dưới yếu rồi, cho nên là tượng cột ỏe. Cột là lấy nghĩa chịu nổi sự nặng, bốn hào Dương họp cả ở giữa, có thể bảo là nặng rồi. Hào Chín Ba và hào Chín Tư đều lấy tượng cái cột, ý nói nó gánh việc nặng, ỏe là lấy nghĩa gốc ngọn đều yếu, giữa mạnh mà gốc ngọn yếu, cho nên mới ỏe. Khí Âm yếu mà khí Dương mạnh, đấng quân tử thịnh mà kẻ tiểu nhân thì suy, cho nên lợi có thửa đi mà hanh.

Tranh cổ


1. Vị quan ngồi trong xe đẩy, có hai lá cờ tung ý chỉ được bổ nhiệm.
2. Chữ “hỉ” trên lá cờ nghĩa là vui mừng.
3. Đi vào cửa son, ý gia đình giàu và có thế lực.
4. Vị quan đứng ngoài cửa son, ý nói sắp thăng chức.
5. Một tờ văn thư. Đó là giấy bổ nhiệm.
6. Một cái hộp nhỏ, ý chỉ sự hợp tác hài hòa.

Loại Quẻ: Lợi
Lợi về việc: Tài lộc, quan lộc