Ý nghĩa quẻ Sơn Lôi Di

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 頤 : 貞 吉 . 觀 頤 . 自 求 口 實 .
Dịch âm: -Di Trinh cát. Quan Di. Tự cầu khẩu thật.
Dịch nghĩa: -Quẻ Di, chính tốt, xem sự nuôi, tự tìm cái thật của miệng.

GIẢI NGHĨA

Di là chỗ cạnh miệng, miệng ăn đồ ăn để tự nuôi, cho nên mới là nghĩa nuôi. Nó là quẻ trên dưới hai hào Dương, trong ngậm bốn hào Âm, ngoài đặc, trong rỗng. trên đậu dưới động, là Tượng cái mép, và có nghĩa là xem cách thửa nuôi.

Đây là thánh nhân nói cho cùng tận đạo nuôi mà tán dương sự lớn của nó. Đạo của trời đất là nuôi nấng muôn vật, mà đạo nuôi nâng muôn vật chỉ có sự chính mà thôi. Đấng thánh nhân thì nuôi nấng những bậc hiền tài, cùng họ chung ngôi trời, để họ ăn lộc trời, khiến họ thi ân với thiên hạ, đó là nuôi người hiền để tới muôn dân, nuôi người hiền là nuôi muôn dân vậy.

Tranh cổ:


1. Mưa: mát mẻ và sạch sẽ.
2. Ba đứa trẻ: những việc hoàn thành nhờ tuổi trẻ
3. Giữa trưa: mặt trời sau khi lên đỉnh cao thì xuống dần.
4. Bàn thờ: Cầu nguyện điều gì đó.
5. Một ông quan mặt áo vàng: người ta phải làm việc siêng năng để đạt được thành công trong nghề nghiệp.

Loại Quẻ: Cát hanh
Tốt cho việc: Công danh sự nghiệp: Tài lộc, quan lộc hanh thông