Xem ý nghĩa quẻ Thiên Lôi Vô Vọng

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 無妄元亨, 利貞, 其匪正, 有眚, 不利有攸往.
Dịch âm. – Vô vọng nguyên hanh, lợi trinh, kỳ phỉ chính, hữu sảnh, bất lợi hữu du vãng.
Dịch nghĩa. – Quẻ Vô Vọng cả hanh, lợi về sự chính bền; thửa chẳng chính có tội, không lợi có thửa đi.

GIẢI NGHĨA

Vô Vọng nghĩa là thực lý tự nhiên, sách Sử ký chép là 無望(vô vọng) nghĩa là “không cần kỳ vọng mà cũng có được”. Quẻ Vô Vọng tức là đạo trời, trong quẻ cốt nói về lẽ người ta theo đạo “không càn”. Lợi trinh nghĩa là cái cách bắt chước đạo không càn, lợi ở sự trinh chính, không trinh chính là càn. Tuy không tà tâm, mà nếu không hợp chính lý thì là càn, là có tà tâm, cho nên chẳng chính thì là tội lỗi. Đã không càn thì không nên có sự đi, đi thì là càn.

Loại Quẻ: Vô lợi (không tốt)