Ý nghĩa quẻ Địa Lôi Phục

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 復亨, 出入無疾, 朋來无咎.
Dịch âm. – Phục hanh, xuất nhập vô tật, bằng lai vô cữu.
Dịch nghĩa. – Quẻ Phục hanh, ra vào không tật, bạn đến không lỗi.

GIẢI NGHĨA:

Phục hanh nghĩa là đã trở lại thì hanh thông. Khí Dương đã sinh ở dưới, dần dần hanh thịnh mà sinh nuôi muôn vật; đạo đấng quân tử đã trở lại thì dần dần hanh thông, tưới tắm cho thiên hạ, cho nên quẻ Phục có lẽ hanh thịnh. “Ra vào không tật” nghĩa là cái khí Dương nhỏ sinh rồi lớn, không có cái gì hại nó. Đã không có cái gì hại nó mà loại của nó dần dần tiến đến, thì là sắp sửa hanh thịnh, cho nên không lỗi.

Loại Quẻ: Bình hòa (vô cữu – Không lỗi)
Lưu ý: Có lợi trong Cải vận giải hạn (Tai qua nạn khỏi, dương khí bắt đầu sinh sôi)