Ý nghĩa quẻ Sơn Địa Bác

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 剝不利有攸往.
Dịch âm. – Bác bất lợi hữu du vãng.
Dịch nghĩa. – Quẻ Bác không lợi có thửa đi.

GIẢI NGHĨA:

Bác nghĩa là rụng. Quẻ Bác là lúc các khí Âm lớn thịnh, tiều gọt khí dương, cũng tức là lúc những kẻ tiểu nhân gọt đẽo quân tử, cho nên đấng quân tử không lợi có thửa đi, chỉ nên nhún lời nói, giấu tung tích, tuỳ thời nghe ngóng, cho khỏi bị kẻ tiểu nhân làm hại.

Loại Quẻ: Hung