Ý nghĩa quẻ Trạch Lôi Tùy

Tượng giải


LỜI KINH 隨元亨利貞, 无咎.
Dịch âm. – Tuỳ nguyên hanh lợi trinh, vô cữu.
Dịch nghĩa. – Quẻ Tuỳ cả, lợi, trinh, không lỗi.

GIẢI NGHĨA

Tuỳ tức là theo. Lấy lẽ quái biến mà nói, thì quẻ này vốn tự quẻ Khốn, hào Chín đến ở ngôi Đầu; lại tự quẻ Phệ hạp, hào Chín đến ở ngôi Năm; mà tự quẻ Vị tế lại, thì kiêm cả hai sự biến đổi đó; tất cả đều là nghĩa cứng đến theo mềm. Lấy hai thể mà nói, thì thể này động mà thể kia đẹp lòng, cũng là nghĩa của sự theo, cho nên mới là quẻ Tuỳ. Mình hay theo người, người đến theo mình, đằng nọ đằng kia theo nhau thì sự hanh thông rất dễ, cho nên lời chiêm của nó mới là cả hanh. Nhưng phải lợi về sự trinh thì mới không lỗi.

Tranh cổ


1. Nhạn trắng mang thư bay xuyên qua mây, ý chỉ có tin lành.
2. Đồng tiền, ý nói giàu.
3. Người ngồi sau cánh cổng sơn son, ý nói có quyền thế.
4. Người đứng ngoài cổng son, ý nói đang tìm kiếm danh vọng, của cải.

Loại Quẻ: Bình hòa (vô cữu – Không lỗi)