Ý nghĩa quẻ Lôi Địa Dự

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 豫, 利建侯, 行師.
Dịch âm. – Dự, lợi kiến hầu, hành sư.
Dịch nghĩa. – Quẻ Dự, lợi cho sự dựng nước hầu, trẩy quân.

GIẢI NGHĨA:

Dự là hoà vui, tức là lòng người hoà vui để ứng nhau với người trên. Dự là thuận mà động, nghĩa của quẻ Dự lợi ở sự dựng nước hầu, trẩy quân. Dựng nước là dựng phên tường để cho cùng yên, thiên hạ chư hầu hoà thuận thì muốn dân vui phục; quân lữ dấy lên, lòng người hoà đẹp, thì sẽ thuận theo mà có công, cho nên cái đạo đẹp vui lợi ở sự dựng nước hầu trẩy quân. Lại, trên động mà dưới thuận, đó là cái tượng chư hầu theo nhà vua, binh chúng thuận theo mệnh lệnh.

Tranh cổ:


1. Hai rặng núi nghĩa là chữ Xuất. Do hai chữ Sơn ghép lại.
2. Ông quan nấp sau thân cây lén nhìn. Ý nói đang lúc đi tìm.
3. Con hươu và con ngựa, ý nói dịp may.
4. Vàng, bạc tiền để ngổn ngang, ý nói tài lộc. Đây là một điềm rất may mắn.

Loại Quẻ: Lợi (có lợi cho việc)

Tốt cho việc:
– Công danh sự nghiệp: Có lợi trong việc mở rộng cơ sở, chi nhánh, phân hiệu