Ý nghĩa quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Tượng quẻ


LỜI KINH: 同人于野, 亨, 利涉大川, 利君子貞.
Dịch âm: Đồng nhân vu dã, hanh, lợi thiệp đại xuyên; lợi quân tử trinh.
Dịch nghĩa: Cùng người ở đồng, hanh thông, lợi về sự sang sông lờn, lợi cho sự chính bền của đấng quân tử.

GIẢI NGHĨA:

Đồng là nơi rộng rỗng, lấy nghĩa ở xa và ở ngoài. Ôi chung cùng với người bằng đạo đại đồng của thiên hạ là lòng rất công của thánh hiền. Hễ đã có thể đại đồng với thiên hạ thì thiên hạ cũng chung cùng với mình; thiên hạ đã chung cùng, thì còn sự hiểm trở nào không thể vượt qua? Còn sự gian nguy nào không thể hanh thông? Cho nên lợi về sự sang sông lớn, lợi cho sự chính bền của đấng quân tử.

Tranh cổ:


1. Người mang tập văn khế có chữ “Tâm”
2. Người bắn cung vào núi, ý chỉ tiến tới, đỗ hạng cao trong kỳ thi tuyển.
3. Con hươu uống nước, ý nói danh tiếng và của cải tràn vào không ngớt.
4. Dòng nước chảy, ý nói phương hướng nghề nghiệp thành công.

Loại Quẻ: Cát

Tốt cho việc:

Công danh sự nghiệp: Tài lộc, có quý nhân phù trợ
Tình duyên gia đạo: Hòa hợp, hạnh phúc
Cải vận – Giải hạn: Có quý nhân phù trợ