Ý nghĩa quẻ Thiên Trạch Lý

Tượng quẻ


LỜI KINH: 履虎尾, 不哇人, 亨.
Dịch âm: – Lý hổ vĩ, bất chất nhân, hanh
Dịch nghĩa: – Xéo đuôi cọp, không cắn người, hanh!

GIẢI NGHĨA

Lý tức là lễ, lễ là cái mà người ta xéo lên. Nó là quẻ trời trên chầm dưới, trời mà ở trên, chầm mà ở dưới, đó là phận trên dưới, là nghĩa tôn ty, lẽ phải như thế. Lễ là gốc của đạo làm người và là con đường người ta thường thường xéo lên, cho nên mới là quẻ Lý.

Về tượng quẻ: Trên là dương cương, là Càn, là trời: dưới là âm nhu, là Đoài, là chằm, vậy là trên dưới phân minh lại hợp lẽ âm dương tức là lễ, là lý. Có tính âm nhu, vui vẻ đi theo sau dương cương thì dù người đi trước mình dữ như cọp, cũng tỏ ra hiền từ với mình, cho nên bảo rằng dẫm lên đuôi cọp mà cọp không cắn. Ba chữ “lý hổ vĩ” chính nghĩa là dẫm lên đuôi cọp, chỉ nên hiểu là đi theo sau cọp, lấy sự nhu thuận, vui vẻ mà ứng phó với sự cương cường.

Quẻ Lý là mềm xéo theo cứng. Đẹp lòng mà ứng với trời, thế cho nên xéo đuôi cọp, không cần người, hanh. Dương cương trung chính, xéo ngôi vua mà không mỏi mệt, sáng láng vậy.

Tranh cổ


1. Một chiếc dù bằng tre, ý nói người ta có thể làm một số việc.
2. Một pho sách cũ nát, ý nói người ta dùng nó lâu lắm rồi.
3. Người đàn bà ôm con, là ý chữ hảo nghĩa tốt.
4. Cái dù, chỉ những người mà bạn có thể tin cậy.
5. Người lính cầm lá cờ tượng trưng quyền lực của dòng họ.
6. Chữ Thiên Lý trên đầu cổng là nghĩa “Ngàn dặm”, ý chỉ người làm quan lớn hay làm một nghề tốt.

Loại Quẻ: Cát

Tốt cho việc: Công danh sự nghiệp và Tình duyên – Gia đạo: Nhu thuận, hòa hợp

Cải vận, giải hạn: Gặp giữ hóa lành