Trong khóa học trực tuyến miễn phí này, bạn sẽ học được những nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án hợp lý như lập kế hoạch và báo cáo.

Nắm vững các khái niệm cơ bản của quản lý dự án để xử lý các dự án một cách hiệu quả. Quản lý dự án đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được kết quả cho dù bạn làm việc trong lĩnh vực nào. Các dự án mới yêu cầu quản lý dự án hiệu quả, từ kỹ thuật và xây dựng đến phát triển phần mềm và tiếp thị. Khóa học này bao gồm cách lên lịch hoạt động, truyền đạt lịch trình và thời hạn hiệu quả, đồng thời báo cáo về trạng thái của các dự án.

Cho dù bạn chưa quen với việc quản lý dự án hay đã có nhiều kinh nghiệm, việc quản lý và hoàn thành một dự án đúng thời hạn và ngân sách không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, mỗi dự án mới đều đòi hỏi phải quản lý dự án (PM) hiệu quả. Khóa học này được thiết kế để hướng dẫn bạn thông qua các khái niệm cơ bản của PM. Chúng tôi bắt đầu bằng cách khám phá các khối xây dựng của quản lý dự án như khung dự án, yêu cầu và kế hoạch.

Tiếp theo, tài liệu giải thích quy trình phát triển một lịch trình dự án hiệu quả. Bạn sẽ tìm hiểu về các công cụ và phương pháp giao tiếp, các sản phẩm có thể giao được của dự án và tầm quan trọng của các hoạt động dự án. Nếu một dự án mất nhiều thời gian hơn bạn dự đoán, bạn có thể bỏ lỡ thời hạn hoặc sử dụng nhiều tài nguyên hơn dự kiến, vì vậy chúng tôi cũng sẽ thảo luận về các kỹ thuật khác nhau để ước tính thời gian biểu một cách chính xác.

Cuối cùng, bạn sẽ học cách viết một báo cáo trạng thái hiệu quả và thảo luận về việc kiểm soát chi phí thông qua lập ngân sách, theo dõi và báo cáo. Bạn cũng sẽ thấy tại sao, trước khi gác lại một dự án, bạn phải xem lại danh sách kiểm tra kết thúc, đảm bảo rằng công việc của bạn thực sự hoàn thành và thừa nhận nhóm của bạn. Nâng cao kiến ​​thức của bạn và bắt đầu khóa học trực tuyến PM thú vị này ngay hôm nay.

CLICK HERE TO LEARN

In this free online course, you’ll learn the fundamentals of sound project management like scheduling and reporting.
Master the basic concepts of project management to handle projects effectively. Project management plays a significant role in achieving outcomes no matter what field you work in. New projects demand effective project management, from engineering and construction to software development and marketing. This course includes how to timetable activities, communicate schedules and deadlines effectively, and report on the status of projects.

Whether you are brand new to project management or have considerable experience already, managing and completing a project within the deadline and budget is not an easy task. Yet, each new project demands effective project management (PM). This course is designed to guide you through the fundamental concepts of PM. We begin by exploring the building blocks of project management like the project framework, requirements, and plans.

Next, the material explains the process of developing an effective project schedule. You will learn about communication tools and methods, project deliverables, and the importance of project activities. If a project takes more time than you predict, you might miss deadlines or use more resources than expected, so we will also discuss the different techniques for estimating the timetable accurately.

Finally, you will learn how to write an effective status report and discuss controlling costs through budgeting, tracking, and reporting. You will also see why, before putting a project behind you, you must review the closure checklist, ensure that your work is truly finished, and acknowledge your team. Upgrade your knowledge and start this exciting PM online course today.