Khóa học trực tuyến miễn phí này sẽ giúp bạn phát triển doanh nghiệp trực tuyến bằng cách cung cấp trải nghiệm người dùng hấp dẫn và dễ tiếp cận.

Một trang web hoặc ứng dụng được thiết kế tốt sẽ mang lại trải nghiệm người dùng (UX) thú vị cho khách hàng tiềm năng và rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp trực tuyến nào. Khóa học thiết kế UX này chỉ cho bạn cách tiếp cận và làm hài lòng nhiều khách hàng hơn, đồng thời tăng thị phần của bạn. Chúng tôi cung cấp các kỹ thuật kiến ​​trúc thông tin (IA) hiệu quả cho phép bạn sắp xếp thông tin đúng cách và cải thiện khả năng tiếp cận kinh doanh bằng cách cho phép người khuyết tật truy cập trang web của bạn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo rằng một tỷ người, khoảng 16% dân số thế giới, mắc một số dạng khuyết tật. Những khuyết tật này có thể làm giảm khả năng điều hướng trang web và ứng dụng (app) của họ. Những người không có bất kỳ khiếm khuyết nào cũng đánh giá cao sự tiện lợi khi sử dụng các trang web và ứng dụng được thiết kế tốt, cung cấp thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) tốt. Khóa học này giải thích cách phát triển các thiết kế UX hấp dẫn như vậy cho nền tảng kinh doanh của bạn, do đó mang đến cho khách hàng tiềm năng trải nghiệm trực tuyến và ứng dụng thú vị.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách thảo luận về sự cần thiết phải đặt mình vào vị trí của những người sử dụng trang web của bạn khi bạn học cách suy nghĩ như một khách hàng tiềm năng thay vì chủ doanh nghiệp. Thực hành này giúp bạn chọn bố cục và thiết kế hấp dẫn đối tượng mục tiêu của bạn. Việc tổ chức thông tin trên trang web của bạn – nếu được thực hiện đúng cách – cũng có thể xác định xem bạn có đạt được mục tiêu kinh doanh hay không. Khái niệm này được gọi là ‘kiến trúc thông tin’ (IA) và chúng ta sẽ khám phá nó một cách chuyên sâu.

Khóa học này chỉ cho bạn cách sắp xếp thông tin đúng cách và làm cho doanh nghiệp của bạn dễ tiếp cận hơn với nhiều người hơn bằng cách sử dụng các nguyên tắc tiếp cận kinh doanh. Chúng tôi phân tích các loại suy giảm khác nhau mà mọi người phải đối mặt và giải thích cách làm cho doanh nghiệp của bạn có thể tiếp cận được với họ. Tham gia khóa học này để tìm hiểu cách thu hút và giữ chân nhiều khách hàng trực tuyến hơn bằng cách cung cấp trải nghiệm người dùng hấp dẫn mà mọi người đều có thể truy cập và thưởng thức.

ENGLISH:
Learn how to grow your online business by providing an enticing, accessible user experience in this free online course.
A well-designed website or application provides an enjoyable user experience (UX) for potential customers and is crucial to any online business. This UX design course shows you how to reach and satisfy more customers and increase your market share. We provide effective information architecture (IA) techniques that let you organise information properly and improve business accessibility by allowing people with disabilities to access your site.

The World Health Organization (WHO) reports that a billion people, about 16% of the world’s population, have some form of disability. These disabilities can impair their capacity to navigate websites and applications (apps). People who don’t have any impairment also appreciate the convenience of using well-designed websites and apps that provide good user experience (UX) design. This course explains how to develop such appealing UX designs for your business platforms, thus providing potential customers with an enjoyable online and app experience.

We begin by discussing the need to put yourself in the shoes of those who use your site as you learn to think like a potential customer instead of a business owner. This practice helps you to choose layouts and designs that appeal to your target audience. The organisation of information on your website – if done properly – can also determine whether or not you reach your business goals. This concept is referred to as ‘information architecture’ (IA) and we explore it in depth.

This course shows you how to organise information properly and make your business more accessible to a wider range of people using the principles of business accessibility. We analyse the various kinds of impairments that people face and explain how to make your business accessible to them. Enrol in this course to learn how to attract and retain a larger number of online customers by providing an enticing user experience that anyone can access and enjoy.

START COURSE NOW