Nắm vững kiến thức toàn diện về các nguyên tắc và thực hành chiến lược tiếp thị trong khóa học trực tuyến miễn phí này.

Nhiều chuyên gia tiếp thị ngày nay thiếu hiểu biết cơ bản về chiến lược tiếp thị và tầm quan trọng của nó. Khóa học trực tuyến miễn phí này được thiết kế để giúp bạn trau dồi kiến thức về các nguyên tắc cốt lõi của chiến lược tiếp thị, nghiên cứu và mô hình. Bạn sẽ nghiên cứu một số nhân vật tiếp thị hiện đại để học hỏi, cùng với trọng tâm mạnh mẽ vào tính thực tiễn, ứng dụng trực tuyến kỹ thuật số, lý thuyết và kinh nghiệm thực tế.

Chứng chỉ tiếp thị trực tuyến miễn phí này được thiết kế bởi Mark Meyerson và thời gian làm việc trong ngành tiếp thị của ông đã tiết lộ rằng nhiều học viên tiếp thị dày dạn kinh nghiệm không hiểu thấu đáo về chiến lược tiếp thị và nó là gì. Ngay cả khi bạn đã làm việc trong ngành này một thời gian dài, có rất nhiều điều để học hỏi từ khóa học này. Bạn sẽ bắt đầu hành trình hiểu về chiến lược tiếp thị bằng cách giải thích khái niệm về các nguyên tắc đầu tiên. Đây là một khái niệm mà hầu hết những nhà tư tưởng sâu sắc và những người nổi tiếng đã sử dụng và đề xuất. Lời giải thích của Elon Musk về nguyên tắc đầu tiên trên YouTube sẽ được nêu bật. Bạn sẽ hiểu về chiến lược, nó là gì, nó không phải là gì và làm thế nào để thực hiện nó để giúp bạn khác biệt với 80% đến 90% các nhà tiếp thị hiện nay. Một phép so sánh về việc lập kế hoạch cho một chiến dịch quân sự sẽ được sử dụng để giải thích thêm các khái niệm về chiến lược tiếp thị. Sự khác biệt giữa chiến lược và chiến thuật cũng sẽ được xem xét trong khóa học chiến lược tiếp thị này. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu về giá cả, địa điểm, sản phẩm và khuyến mãi; những nguyên tắc cốt lõi của tiếp thị còn được gọi là 4P của tiếp thị. Sáu sức mạnh thuyết phục hoặc kỹ thuật do Robert Cialdini đề xuất trong cuốn sách “Influence” của ông cũng sẽ được phân tích nghiêm túc trong phần này.

Phần tiếp theo của nội dung khóa học sẽ giới thiệu cho bạn các yếu tố và lợi ích của nghiên cứu thị trường trong bối cảnh tiếp thị. Phần này được chia thành hai phần nhỏ và trong phần đầu tiên, bạn sẽ tìm hiểu về hồ sơ khách hàng. Các hồ sơ khách hàng này sẽ được kiểm tra từ quan điểm nhân khẩu học của khách hàng cũng như tâm lý học. Với một ví dụ giả định về một công ty bảo hiểm du lịch để giúp bạn hiểu tầm quan trọng của việc xác định hồ sơ khách hàng, bạn sẽ được đào tạo về cách tạo hồ sơ khách hàng bằng cách sử dụng ba người khác biệt. Trong phần thứ hai của các thành phần nghiên cứu thị trường, bạn sẽ nghiên cứu tất cả các công cụ tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để tiến hành nghiên cứu thị trường. Bản thân điều này được chia thành ba loại công cụ tiếp thị. Đầu tiên là các công cụ công nghiệp và tất cả đều là các công cụ của bên thứ ba chứa dữ liệu mà bạn chỉ có thể nhận được bên ngoài hồ sơ của riêng mình. Sáu loại công cụ của bên thứ ba này sẽ được thảo luận. Thứ hai liên quan đến các công cụ nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Đây cũng là những công cụ của bên thứ ba nhưng liên quan đến nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và bao gồm các trang web như tính minh bạch của trang Facebook và LinkedIn, trang web dữ liệu từ khóa và tiếp thị qua email. Loại công cụ nghiên cứu tiếp thị thứ ba liên quan đến hồ sơ hoặc tài sản sở hữu. Quá trình tận dụng một công cụ hiện có để tìm thông tin hoặc dữ liệu xung quanh khách hàng hiện tại của bạn và cách bạn có thể sử dụng dữ liệu đó để hiểu rõ hơn về đối tượng mục tiêu của mình sẽ là trọng tâm chính của phần này.

Các khuôn khổ mô hình tiếp thị kỹ thuật và tầm quan trọng của chúng tạo thành phần tiếp theo của khóa học. Bạn sẽ tìm hiểu về các mô hình AIDA, A.R.E, A.A.R.R.R cũng như các giai đoạn tương ứng của chúng. Mỗi mô hình tiếp thị này sẽ được so sánh với 4 P của tiếp thị. Sau đó, bạn sẽ nghiên cứu mô hình thử nghiệm, còn được gọi là chiến lược thử nghiệm và học hỏi. Khả năng đo lường của các chiến dịch trực tuyến và lý do tại sao thử nghiệm lại quan trọng trong chiến lược tiếp thị ngày nay sẽ được kiểm tra. Khi bạn làm việc đến cuối chương trình đào tạo tiếp thị này, bạn sẽ được dạy về thử nghiệm và vòng lặp, bao gồm các thành phần tiếp thị rất quan trọng như xây dựng vòng lặp phản hồi, vòng lặp tăng trưởng, thử nghiệm 4P và thử nghiệm nền tảng quảng cáo. Cuối cùng, bạn sẽ thấy một số nhân vật hoặc chuyên gia tiếp thị chủ chốt hiện đại, cách họ tương tác và mối quan hệ mà các công cụ của họ có với các khuôn khổ tiếp thị. Khóa học tiếp thị này được thiết kế cho những người mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số và cả những học viên dày dạn kinh nghiệm muốn chuyển từ phần thực thi của tiếp thị sang chiến lược tiếp thị.

ENGLISH:
Gain a comprehensive understanding of the principles and practices of marketing strategy in this free online course.
Many general marketing practitioners today lack a fundamental understanding of marketing strategy and its importance. This free online course is designed to help you refine your knowledge of the core principles of marketing strategy, research, and models. You will study some modern-day marketing personalities to learn from, along with a strong focus on practicality, digital online application, theories, and real-life experiences.

This free online marketing certification is designed by Mark Meyerson and his time in the marketing industry has revealed that many seasoned marketing practitioners do not have a thorough understanding of marketing strategy and what it is. Even if you have been working for a long time in this industry, there is a lot to learn from this course. You will begin your journey to understanding marketing strategy with an explanation of the concept of first principles. This is a concept most deep thinkers and famous people have used and proposed. Elon Musk’s explanation of the first principle on YouTube will be highlighted. You will come to understand strategy, what it is, what it isn’t, and how to implement it to set you apart from 80% to 90% of marketers out there today. An analogy of planning a military campaign will be used to explain more concepts of marketing strategy. The differences between strategy and tactics will also be examined in this marketing strategy course. Thereafter you will learn about price, place, product, and promotions; the core principles of marketing which are also known as the 4P’s of marketing. The six powers of persuasion or techniques proposed by Robert Cialdini in his book “Influence” will be critically analyzed in this section as well.

The next part of the course content will introduce you to the factors and benefits of market research in the context of marketing. This section is divided into two subsections and in the first part, you will learn about customer profiles. These customer profiles will be examined from the point of view of customer demographics as well as psychographics. With a hypothetical example of a travel insurance company to help you understand the importance of defining customer profiles, you will be trained on how to create a customer profile using three distinct people. In the second section of the market research components, you will study all the best tools that you can use to conduct market research. This in itself is divided into three categories of marketing tools. The first is industry tools and these are all third-party tools that contain data that you can only get outside your own profile. Six types of these third-party tools will be discussed. The second involves competitor research tools. These are also third-party tools but related to competitor research and include sites like Facebook and LinkedIn page transparency, keyword data sites, and email marketing. The third category of the marketing research tool deals with owned profiles or properties. The process of leveraging an existing tool to find information or data around your existing customers and how you can use that data to get a better understanding of who your target audience should be will be the main focus for this section.

Technical marketing model frameworks and their importance form the next part of the course. You will learn about the AIDA, A.R.E, A.A.R.R.R models as well as their respective stages. Each of these marketing models will be compared with the 4 Ps of marketing. Then, you will study the experimentation model, also known as the test and learn strategy. The measurability of online campaigns and why testing is important in modern-day marketing strategy will be examined. As you work towards the end of this marketing training, you will be taught about testing and loops which covers very important marketing components such as building feedback loops, growth loops, testing the 4 Ps, and advertising platform testing. Lastly, you will see some key modern-day marketing personalities or gurus, how they interact and the relationship that their tools have with the marketing frameworks. This marketing course is designed for people beginning their careers in digital marketing and also seasoned practitioners who want to move from the execution part of marketing to marketing strategy.

START COURSE NOW